lördag 19 augusti 2017

85 Vad menas med trons artiklar?

Trons artiklar är en sammanfattning av evangelium och är den kristna kyrkans gemensamma bekännelse om den treenige Guden och alla hans välgärningar.

86 Vad innebär det att Gud är treenig?

1) Gud är en, men 2) i gudomsväsendet är en evig trefaldighet: Fadern, Sonen och den Helige Ande. 

1) Herren, vår Gud, Herren är en. (5 Mos. 6:4)

2) Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. (Matt. 28:19). Herrens Jesu Kristi nåd, Gud Faderns kärlek och den helige Andes delaktighet vare med er alla. (2 Kor. 13:13).

Som ett klockspel hör jag dig,
heliga Treenighet:
Fader, Son och Ande - Gud,
tre i en och en i tre.

(SvPs 338:1)

87 Vad är det för skillnad mellan Fadern, Sonen och den Helige Ande inom gudomsväsendet?

1) Fadern har av evighet fött Sonen, Sonen har av evighet utgått från Fadern, och 2) den Helige Ande utgår av evighet från Fadern och Sonen.

1) Såsom Fadern har liv i sig själv, så har han också gett åt Sonen att ha liv i sig själv. (Joh. 5:26)

2) När Hjälparen kommer, som jag skall sända er ifrån Fadern, Sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. (Joh. 15:26)

Se, Fadern själv av evighet
sin Son, sin avbild, födde,
som, oss till liv och salighet,
på jorden led och blödde,
och Anden sedan evig tid
går ut från dessa båda.
Gud give oss sin nåd och frid
att vi må honom skåda
i evig klarhet. Amen.

88 Vad kallas därför Fadern, Sonen och den helige Ande i vår kyrkas bekännelse?

Fadern kallas den första personen, Sonen den andra personen och den Helige Ande den tredje personen i gudomen.

Anm. De tre gammalkyrkliga trosbekännelserna (Apostolicum, Nicenum och Athanasianum) och den augsburgska bekännelsen (Augustana) är de viktigaste bekännelseskrifterna för de evangelisk-lutherska kyrkorna.

89 Hur har den treenige Guden uppenbarat sig i förhållande till oss?

I förhållande till oss har den treenige Guden uppenbarat sig såsom vår kärleksrike Skapare, Frälsare och Heliggörare.

FÖRSTA ARTIKELN: Om Gud Fader och Skapelsen

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens Skapare.

90 Vad bekänner du med de orden: Jag tror på Gud Fader?

Jag bekänner, att jag av allt hjärta vill hålla mig till Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, som genom Kristus även är min Fader.

Jag böjer mina knän för Fadern, honom från vilket allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. (Ef. 3:14-15).

Herren Gud i alla tider
är de sinas ljus och tröst.
Frid och salighet sig sprider
från hans ord till alla bröst.
Han i alla evigheter
över allt vad Fader heter
är i himmel och på jord
som den rätte Fadern spord.

91 Vad innebär det att Gud är himmelens och jordens skapare?

Gud har 1) i begynnelsen 2) skapat allting 3) av intet 4) genom sitt ord. 

1) I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (1 Mos. 1:1)

2) Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den. (Upp. 4:11)

3) Genom tron förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud, och att det man ser inte har blivit till ur något synligt. (Hebr. 11:3)

4) Genom Ordet har allt blivit till, och utan det blev ingenting till av det som är till. (Joh. 1:3).

Gud skapade på första dagen ljuset, på andra dagen himlavalvet, på tredje dagen jorden med växterna, på fjärde dagen solen, månen och stjärnorna, på femte dagen fiskar och fåglar, på sjätte dagen de övriga djuren och människan. (1 Mos. 1).

O store Gud, när jag den värld beskådar
som du har skapat med ditt allmaktsord,
hur där din visdom väver livets trådar
och alla väsen mättas vid ditt bord,
då brister själen ut i lovsångsljud:
o store Gud, o store Gud!

(SvPs 11:1)

92 Vilka är de förnämsta varelser som Gud har skapat?

De förnuftiga varelserna: änglarna och människorna.

93 Vad är änglarna?

Änglarna är andar som Gud skapade i begynnelsen, och som fick vishet och helighet, kraft och salighet, för att de i evighet skulle lova Gud och uträtta vad han befallde.

Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som uträttar hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. (Psalt. 103:20).

Är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som ska få sin del av frälsningen? (Hebr. 1:14).

Herren sa till Job att alla Guds barn fröjdade sig då han grundade jorden. (Job 38:4,7). Jesaja hörde änglarnas lovsång i himmelen: "Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet." (Jes. 6:3). Änglarna sjöng i julnatten: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människorna ett gott behag." (Luk. 2:14). Änglar bar bud om Jesu födelse (Luk. 2:9-12) och uppståndelse (Matt. 28:1-7), förde Lasarus till Abraham (Luk. 16:22). Barnens änglar "ser alltid Faderns ansikte i himmelen" (Matt. 18:10). Herrens ängel slog Herodes, därför att han inte gav Gud äran (Apg. 12:23).

Anm. Änglar med olika namn omtalas i bibeln: Gabriel (Luk. 1:19-26), Mikael (Dan. 10:13), Kerubim (1 Mos. 3:24), Serafim (Jes. 6:2), Troner, Myndigheter, Herradömen, Väldigheter (Kol. 1:16).

Gud låter sina trogna här
allt gott av nåd erfara,
och budskap om hans kärlek bär
mångtusen änglars skara.
Så sjung av hjärtat och var glad:
Guds änglar från vår barndomsdag
oss följer och bevarar.

(SvPs 167:1)


Änglarna sjunger i himlen:
halleluja!
Glädjen blir stor när Guds Ande väcker

och styrker vår tro.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja!

(SvPs 333:1)

94 Förblev alla änglar i sin medskapade härlighet?

Nej, 1) djävulen och hans änglar avföll från Gud, och 2) i fiendskap mot honom motstår de nu hans heliga vilja och åstadkommer det som är ont.

1) I djävulen finns ingen sanning. (Joh. 8:44). Gud skonade inte de änglar som syndade. (2 Petr. 2:4).

2) Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. (Ef. 6:12).

Den orene anden hos mannen i Kapernaums synagoga smädade Jesus (Luk. 4:33-34). Djävulen sökte i paradiset göra Guds ord till lögn (1 Mos. 3:4-5), tar bort Guds ord ur människornas hjärtan, så att de inte ska tro och bli frälsta (Luk. 8:12), går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att uppsluka (1 Petr. 5:8). Satan förledde Ananias och Safira att ljuga (Apg. 5:3).

Anm. De onda änglarnas furste omtalas med olika namn: Djävulen (Anklagaren, Upp. 12:10), Satan (Motståndaren, Matt. 4:10), Beelsebub (Matt. 12:24), Den store draken, den gamle ormen (Upp. 12:9), Ovännen, den onde (Matt. 13:19,39), Åklagaren (Job 1) m.fl.


Vaka, själ, och bed
och till strids dig red.
Räds att frestarn lägger snaran
där du minst förmodar faran,
sådan är hans sed.
Vaka, själ, och bed.

(SvPs 345:1)


I begärens spår
smygande han går,
vännens röst han efterapar,
sig till ljusets ängel skapar,
tills han snärjd dig får
i begärens spår.


fredag 18 augusti 2017

95 Vad tror och bekänner du att Gud givit dig i skapelsen?

Jag tror och bekänner att Gud givit mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen.

Han själv ger alla liv och anda och allt. (Apg. 17:25)

Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart, ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. (Psalt. 139:14)

Gud danade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. (1 Mos. 2:7)

Se, mänskan är ett härligt verk
av Guds, den högstes, händer!
I minsta lem hans vishet märk,
hur allt till gagn han vänder.

torsdag 17 augusti 2017

96 Hurdana skapade Gud de första människorna?

Gud skapade människorna till sin avbild, så att de liknade Gud.

Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och Gud skapade människan till sin avbild, till sin avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. (1 Mos. 1:26-27).

Utav lera formar Gud en härlig kropp.
Anden föder livet, människan står opp.

Som en bild av Faderns kärlek står de där.
Adam och hans Eva Faderns avbild är.

97 I vad bestod Guds avbild?

Guds avbild bestod 1) i människans medskapade vishet och helighet, 2) i frihet från lidande och död samt 3) i herravälde över jorden.

1) Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen - med ära och härlighet krönte du honom. (Psalt. 8:6)

2) Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. (1 Mos. 1:31).

3) Råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden. (1 Mos. 1:28). Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter. (Psalt. 8:7).

Det strömmar en livsälv av lycka,
jag gläds åt att få vara till.
Gud skapade mig till sin avbild,
mitt eviga bästa han vill.
Jag lever och alltid får leva
med honom som offrade sig,
men levande uppstod ur graven
och öppnade himlen för mig.

Ja, Kristus är källan den klara,
ett havsdjup av kärlek och frid,
och mitt under tårar och faror
är han den jag håller mig vid.
Snart gryr över jorden Guds morgon,

och då ska jag bli honom lik.
Han själv är min glädje och lycka - 
min Gud, jag är ofattbart rik!


98 Förblev människan sådan hon skapades av Gud?

Nej, genom syndafallet fördärvades Guds avbild hos människan, så att hon 1) blev förmörkad i sitt förstånd och 2) ohelig i sin vilja, samt 3) drog förbannelse över sig själv 4) och över jorden.

1) Den oandlige tar inte emot vad Guds Ande säger. (1 Kor. 2:14)

2) En enda människas olydnad gjorde alla till syndare. (Rom. 5:19)

3) En enda överträdelse ledde till fällande dom för alla människor. (Rom. 5:18)

4) Därför må marken vara förbannad för din skull. Med vedermöda skall du nära dig av den i alla dina livsdagar. I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, tills du återvänder till jorden, ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter bli. (1 Mos. 3:17,19)

1) Adam och Eva tänkte att de skulle kunna gömma sig för Gud. (1 Mos. 3:8)

2) De ville komma undan Gud och ursäkta sin synd (1 Mos. 3:10-13)

3) De fördrevs ut ur lustgården (1 Mos. 3:23-24)

4) Hela skapelsen är underkastad förgängelsens träldom och suckar efter förlossning (Rom. 8:19-23).

Guds lag är helig, rätt och god
och oss till livet leder.
Vi bröt mot den i övermod
och över oss kom vreden.
Och mänskan som förnekat Gud,
hans goda vilja och hans bud,
var dömd att gå förlorad.

(SvPs 346:2)

99 Vari innefattas alla syndafallets följder för människan?

Alla syndafallets följder för människan innefattas i 1) döden - 2) den lekamliga (kroppsliga), 3) den andliga och 4) den eviga.

1) Av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta, ty när du äter av det skall du döden dö. (1 Mos. 2:17). Syndens lön är döden. (Rom. 6:23).

2) Det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas. (Hebr. 9:27). Jord är du och jord skall du åter bli (1 Mos. 3:19b)

3) Ni var döda genom de överträdelser och synder, som ni förut vandrade i. (Ef. 2:1)

4) Deras plats är i den sjö som brinner av eld och svavel; och det är den andra döden. (Upp. 21:8).

1) Paulus skriver att döden kom in i världen genom en enda människas synd (Rom. 5:12).

2) Adam dog. Också hans efterkommande dog, den ene efter den andre. (1 Mos. 5).

3) Den förlorade sonen var död, men fick liv igen. (Luk. 15:24).

4) Den rike mannen pinades i dödsriket (Luk. 16:23).

Anm. Den lekamliga döden innebär att själen skils från kroppen. Den andliga döden innebär att själen skils från Gud redan här i tiden. Den eviga döden innebär att själen men också kroppen skils från Gud i evigheten.

Jag har en vän som har gett sitt liv,
för att jag ska få leva.
Här finns det inga alternativ,
jag är som Adam och Eva:
när jag försökte att bli som Gud
förbröt jag mig mot vartenda bud.
Då föll domen, så löd den:
syndens lön, det är döden!

tisdag 15 augusti 2017

100 Har Gud förkastat det fallna människosläktet?

Nej, 1) Gud har av evighet beslutat och 2) efter syndafallet utlovat människornas frälsning, samt 3) i tidens fullbordan sänt sin enfödde Son till att vara människornas Frälsare.

1) Gud har utvalt oss i Kristus förrän världens grund var lagd. (Ef. 1:4).

2) Herren Gud sa till ormen: Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna ska söndertrampa ditt huvud och du ska stinga den i hälen. (1 Mos. 3:14-15).

3) Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. (Joh. 3:16).

Gud förnyade sitt frälsningslöfte till Abraham (1 Mos. 22:18), Isak (1 Mos. 26:4), Jakob (1 Mos. 28:14), David (1 Krön. 17:11-14, jfr Luk. 1:32), Jesaja (Jes. 53) m.fl.

Till ende Sonen sade han:
jag måste mig förbarma.
Far ner uti det syndaland
och lös de fångar arma
av deras synd och stora nöd,
fräls dem ifrån en evig död
och låt dem med dig leva.

(SvPs 345:4)

101 Hur handlar Gud därför med sin skapade värld?

Gud har omsorg 1) om allt han skapat, men mest vårdar han sig 2) om människorna och 3) särskilt om dem som förtröstar på honom.

1) Min Fader verkar intill nu (Joh. 5:17)

2) Se på fåglarna under himmelen: de sår inte, ej heller skördar de, ej heller samlar de in i lador; och likväl föder er himmelske Fader dem. Är ni inte mycket mer än de? (Matt. 6:26)

3) För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa (Rom. 8:28).

1) Den minsta sparv är inte glömd av Gud (Luk. 12:6).

2) Hellre fick de orena andarna fördärva den stora svinhjorden i Gadarenernas ängd än den besatta människan (Mark. 5:1-20)

3) Jesus tröstade sina lärjungar med den försäkran, att till och med deras huvudhår var räknade (Luk. 12:7). För att rädda Israels barn lät Gud Faraos här drunkna i Röda havet (2 Mos. 14:9-31). Gud sa till sitt i Babel fångna folk att den som rörde vid dem rörde vid hans ögonsten (Sak. 2:8).


Jag lyfter blicken mot det höga,
jag litar på ditt löftesord.
Du följer med ditt fadersöga
det minsta kryp på denna jord.

(SvPs 22:4)


Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

(SvPs 248:1)

102 Vad kallas denna Guds omsorg?

Guds försyn.

103 Hur visar sig Guds försyn?

Den visar sig så att Gud 1) uppehåller allt han skapat och 2) styr allt med sin vishet.

1) Han bär upp allt med kraften i sitt ord. (Hebr. 1:3)

2) Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. (Rom. 11:33).

1) Efter syndafloden sa Gud: Så länge jorden består, ska hädanefter sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra (1 Mos. 8:22).

2) Gud styrde Josefs levnadsöden till mångas räddning (1 Mos. 50:20).

O vilket djup av rikedom
och vishet är hos Gud!
Hur outgrundlig är hans dom,

hans viljas väg och bud!
Vem mätte vidden av hans nåd?
Vem bistod honom med sitt råd,
när världens grund blev lagd?

(SvPs 376:4)

måndag 14 augusti 2017

104 Hur får du varje dag erfara Guds försyn?

Gud 1) försörjer mig rikligen och dagligen med kläder och föda, hus och hem och med allt som jag till livets uppehälle behöver, samt 2) beskyddar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont. 

1) Han gav vittnesbörd om att han finns, genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider, han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. (Apg. 14:17). Om Herren inte bygger huset, så arbetar de förgäves som bygger det. (Psalt. 127:1).

2) Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig. (Psalt. 23:4). Om Herren inte bevarar staden, så vakar väktaren förgäves. (Psalt. 127:1).

1) Gud försörjde Jakobs hus med säd från Egypten under hungersnöden i Kanaans land (1 Mos. 42:1-5). Gud försörjde på ett underbart sätt Elia vid bäcken Kerit, genom korpar som förde mat till honom (1 Kon. 17:2-6).

2) Gud bevarade Paulus för judarnas sammansvärjning (Apg. 23:12-24). Gud bevarade på ett underbart sätt Daniel i lejongropen (Dan. 6:16-23)

Jag lyfter mina händer
upp till Guds berg och hus.
Från dem han hjälpen sänder
och skickar ut sitt ljus.
Mig Herren alltid leder,
som jord och himmel gjort.
Han hör mig när jag beder
och skyddar mig alltfort.

Han låter mina fötter
ej slinta, ty han är
en väktare ej trötter
och blir mig alltid när.
Han nådigt mig bevarar
och skyddar mig från fall,
mig dag och natt försvarar,
välsignar ock mitt kall.

(SvPs 238:1-2)

105 När kan vi rätt trösta oss av Guds försyn?

Vi kan rätt trösta oss av Guds försyn endast 1) när vi är trogna i vårt kall och 2) efter Guds vilja använder de krafter och medel han givit oss.

Om någon inte vill arbeta, ska den inte heller äta. (2 Tess. 3:10)

Åt de redliga förvarar han sällhet, han är en sköld för dem som vandrar i ostrafflighet. (Ords. 2:7)

1) Tessalonikerna fick inte löfte om mat att äta om de inte ville arbeta (2 Tess. 3:10-12).

2) Den förlorade sonen fick lida brist, sedan han slösat bort sin förmögenhet (Luk. 15:11-16). Gud bevarade inte Saul, då han av egen fri vilja föll på sitt eget svärd (1 Sam. 31:4). Kristus störtade sig inte ner från tempelmuren i förtröstan på Guds försyn (Matt. 4:5-7).


Var arbetsam, du jordens son!
I svett skall du dig föda.
Gud kommer allt ditt goda från,
låt svettens droppar flöda.
Han lovat ge
välsignelse,
men efter använd möda.


Sjung, läs och gå på Herrens vägar
och gör din kallelse med flit.
Var tacksam för vad du fått äga
och sätt till Herrens ord din lit.
För evigt salig blir ju den
som under allt förblir Guds vän.

lördag 12 augusti 2017

106 Vad bör vi tänka om de olyckor, som träffar människorna här i världen?

De olyckor som träffar människorna bör vi inte anse såsom verkan av en slump eller av ett blint och obevekligt öde, utan såsom för syndens skull skickade av Gud, 1) de ogudaktiga till straff, varning och väckelse, men 2) de gudfruktiga till prövning och stadfästelse av deras hopp, kärlek och förtröstan till Gud.

1) Det är din ondska som bereder dig tuktan, det är din avfällighet som ådrar dig straff (Jer. 2:19)

2) Den allsmäktiges tuktan må du inte förkasta (Job 5:17). Av det som gör ansiktet sorgset far hjärtat väl (Pred. 7:3). Den Herren älskar, den tuktar han. (Hebr. 12:6)

1) Gud lät Absalom dödas i upproret mod fadern (2 Sam. 18:6-18). Farao varnades genom de många plågor Gud sände honom (2 Mos. 7-12). Då Manasse i fjättrar fördes bort till Babel, väcktes han till besinning (2 Krön. 33:11-13).

2) Jesus prövade Marta och Maria genom att låta deras bror Lasarus dö, och stärkte deras tro, hopp och kärlek genom att låta hjälpen dröja (Joh. 11:1-45). Job prövades genom svåra lidanden som Herren lät Åklagaren tillfoga honom (Job 1-3). Till den rike ynglingen sa Jesus: Kom och ta korset på dig och följ mig (Mark. 10:21).


Tänk inte i din motgångstimma
att du av Gud förgäten är!
Han skingrar sorgen som en dimma
och har dig alltid lika kär.
Tänk: tiden snart förbyter sig!
Ej alltid motgång drabbar dig.


Om alla skatter från oss fore
förblir dock Jesus hos oss kvar!
Om ingen vän i världen vore,
en vän i Jesus dock jag har.
Den sig åt honom anförtror
av lyckans skiften ej beror.

Så falle då på våra kinder
ej mera någon tröstlös tår.
Vår nöd med Jesus oss förbinder,
ja, vi är hans och han är vår.
Han våra sorger ska till slut
likt våra synder plåna ut.
fredag 11 augusti 2017

107 Hur förhåller sig Guds försyn till allt det onda som människor gör?

Gud, som själv verkar allt gott och främjar det som sker efter hans vilja, 1) förbjuder och straffar det onda samt förhindrar det ofta, men 2) då han understundom låter det ske, utsätter han ett bestämt mål för det och styr det till en god utgång.

1) De ogudaktigas väg vänder Herren i villa (Psalt. 146:9).

2) Ni tänkte ont om mig, men Gud har tänkt det till godo (1 Mos. 50:20).

Gud förhindrade inte Herodes att ha sin broders hustru, även om han förbjöd honom det (Matt. 14:1-4). Vingårdsmannen hade tålamod med det ofruktbara fikonträdet för att om möjligt göra det fruktbärande (Luk. 13:6-9). Gud satte gräns för folkets ondska vid syndafloden (1 Mos. 6:3-13). Gud tillstadde Josefs bröder att sälja, men inte döda Josef (1 Mos. 37:19-28) och vände deras onda handling till godo (1 Mos. 50:20). Gud styrde så, att förföljelsen mot de kristna i Jerusalem ledde till evangeliets utbredande (Apg. 8:1-4).

Från allt som rädslan lär oss,
från svek mot sanningen,
från fagert tal som tär oss
men tröstar grymma män,
från lysten profanering
av heder, mod och svärd,
från djävulsk slutplacering
fräls, gode Gud, vår värld!

Smid med din Ande samman
vad satan splittrat har.
Ja, med den helga flamman
vänd om och fräls envar!
I vrede och i jubel
lyft upp vår värld, vårt land,
tänd hopp och tro i nuet
och håll oss i din hand!


torsdag 10 augusti 2017

108 Vad vill Gud lära oss när han har omsorg också om djuren?

Gud vill lära oss att vi ska vårda och skydda djuren, bruka dem efter hans vilja, men aldrig tvinga dem över förmågan eller på annat sätt plåga och misshandla dem. 

Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det, men de ogudaktigas hjärtelag är grymt. (Ords. 12:10).

Det behagade Herren illa, att Bileam misshandlade sin åsna (4 Mos. 22:32-34). I Mose lag förbjuds särskilt att beröva ungarna i ett fågelbo deras mor (5 Mos. 22:6).

Oss fröjdar blommans sköna skrud,
oss gläder fågelns tunga,
när de sitt lov till Herren Gud
i färg och ton vill sjunga.
Men när i vånda djurens hop
från jorden höjer klagorop,
då sörjer gamla, unga.

Och de som ej i hjärtlöshet
vill Faderns godhet glömma,
som Frälsarens barmhärtighet
vill i sitt inre gömma,
kan inte oberörda se
de många varelsernas ve,
men måste för dem ömma.

109 Vad beveker Gud att visa dig alla sina välgärningar?

Gud bevisar mig alla sina välgärningar 1) av sin blotta nåd och faderliga godhet,  2) utan all min förskyllan eller värdighet.

Herrens nåd är det, att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. (Klag. 3:22)

Jag är för ringa till all den nåd och all den trofasthet, som du har bevisat din tjänare. (1 Mos. 32:10)

Aposteln Paulus bekände: "Av Guds nåd är jag vad jag är." (1 Kor. 15:10). Den romerske officeren ansåg sig inte värdig att Jesus skulle gå in under hans tak (Matt. 8:8).

Allena Gud i himmelrik
må lov och pris tillhöra,
för all den nåd han kärleksrik
med oss har velat göra.
Han jorden skänkt stor fröjd och frid,
så låt oss alltid glädjas vid
Guds nåd och goda vilja.

(SvPs 18:1)

110 Vad är du skyldig Gud för alla hans välgärningar?

Jag är skyldig att tacka och lova, lyda och tjäna honom.

Lova Herren, min själ, och glöm inte det goda han gjort. (Psalt. 103:2)

Job välsignade Gud även under lidandet (Job 1:21). Abraham lydde, då Gud bjöd honom gå ut från släkt och fädernesland, ja, även då Gud befallde honom offra sin son (1 Mos. 12, 22).

Min själ skall lova Herran,
min tunga prisa skall hans namn.
Han är från oss ej fjärran,
han väntar oss med öppen famn.
Han hörer våra böner
och läker våra sår.
Han oss med nåd bekröner
och bär oss år från år.
Vår ungdomstid han mättar
med fröjder utan tal
och ålderns börda lättar
och hjälper oss i dödens kval.

(SvPs 9:1)

ANDRA ARTIKELN: Om Guds Son och återlösningen.

Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven;
nederstigen till dödsriket; på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda; uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida; därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

onsdag 9 augusti 2017

111 Vad bekänner du med detta: Jag tror på Jesus Kristus?

Jag bekänner att jag av hela mitt hjärta vill hålla mig till Jesus Kristus, Guds ende Son, som enligt Guds löfte kommit i världen och blivit min frälsare.

Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och född under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen så att vi skulle få barnaskapet. (Gal. 4:4-5).

Petrus ville inte gå bort från Jesus (Joh. 6:67-69). Tomas sa till Jesus: "Min Herre och min Gud!" (Joh. 20:28).

Jesus är min vän den bäste,
vilkens like ingen är.
Skulle jag då som de fleste
övergiva honom här?
Ingen ska mig kunna skilja
ifrån den mig har så kär.
Vad han vill, det skall jag vilja,
alltid här och evigt där.

(SvPs 43:1)

112 Vad betyder namnet Jesus?

Namnet Jesus betyder frälsare och saliggörare.

Du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. (Matt. 1:21)

Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. (Apg. 4:12)

Samarierna lärde känna Kristus som världens Frälsare (Joh. 4:42). Petrus hade blivit salig genom att lära känna Kristus såsom den levande Gudens Son (Matt. 16:16-17).

Se, Jesus är ett tröstrikt namn
och i all nöd vår säkra hamn.
Vi genom Jesus får Guds nåd

och finner på det bästa råd.

(SvPs 42:1)