onsdag 21 juni 2017

142 Hur upplyser den helige Ande med sina gåvor?

Den helige Ande tänder med sina gåvor ljus i människans av synden förmörkade själ, så att hon lär känna sig själv och sin Frälsare.

En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. (Ef. 5:8)

Saulus blev genom lagen upplyst om synden och lärde känna sig själv som död. (Rom. 7:7-10). Den etiopiske hovmannen blev genom evangelium upplyst om nåden och lärde känna Jesus, Guds Lamm, på vilken Herren kastat alla våra synder (Apg. 8:27-39).

Låt din Andes morgonstrimma
skina i vår mörka själ.
Låt oss i ditt ljus förnimma
vad som är vårt sanna väl.
En beständig tro oss giv
och det ondas makt fördriv.
Kraft och glädje oss förläna
att din goda vilja tjäna.

(SvPs 488:2)

143 Vad gör upplysningen genom lagen?

Upplysningen genom lagen gör att människan i sitt samvete känner Guds vrede och ångrar sin synd.

Först genom lagen har jag lärt känna synden. (Rom. 7:7)

Då David fick syn på sina synder, bekände han: Mina missgärningar går mig över huvudet, såsom en svår börda är de mig för tunga. (Psalt. 38:4-5). När Paulus vaknat till besinning över sin synd, kunde han varken äta eller dricka på tre dagar. (Apg. 9:9). Sonen som inte velat arbeta i sin fars vingård ångrade sedan detta och gick (Matt. 21:28-29)

144 När ångrar vi rätt våra synder?

Vi ångrar rätt våra synder, när vi 1) av hjärtat erkänner dem, 2) sörjer över dem och 3) längtar efter att bli befriade från dem.

Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina synder efter din stora barmhärtighet. Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig. (Psalt. 51:3,5)

En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. (2 Kor. 7:10)

David bekände sin synd (Psalt. 51). Då Petrus efter förnekelsen kom till besinning, gick han ut och grät bittert. (Luk. 22:61-62). Den förlorade sonen sa: Jag ger mig av hem till min far. (Luk. 15:17-19)

måndag 19 juni 2017

145 Vad gör upplysningen genom evangelium?

Upplysningen genom evangelium gör att människan ångrar sin synd och av hjärtat söker Guds nåd i Kristus och så kommer till tro på sin Frälsare.

Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så ska Kristus lysa fram för dig. (Ef. 5:14).

Tron kommer av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. (Rom. 10:17)

Petrus såg sig ingen annan utväg än att ta sin tillflykt till Kristus (Joh. 6:68, 69). I Kristus fann Paulus sin enda räddning, när han såg sig som den främste bland syndare (1 Tim. 1:15-16).

Klippa, du som brast för mig,
låt mig gömma mig i dig.
Vattnet, blodet som går fram
från ditt hjärta, o Guds Lamm,
låt det bli en dubbel bot
för min synd och lagens hot.

Vid vart flyktigt andedrag
och när jag skall dö en dag,
när till okänt land jag går,
när inför din dom jag står,
klippa, du som brast för mig,
låt mig gömma mig i dig.

(SvPs 230:4)

146 Vad är en rätt tro på Kristus?

En rätt tro på Kristus består i att vi med hjärtats begär omfattar Kristus som vår Frälsare och endast på honom grundar vår förtröstan om syndernas förlåtelse, liv och salighet.

Tron är en fast tillförsikt om det man hoppas, en övertygelse om ting man inte ser. (Hebr. 11:1)

Allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. (Fil. 3:7-9)

Då Cornelius fick höra att var och en som tror på Jesus får syndernas förlåtelse genom hans namn, släppte han all tillit till sina gärningar och prisade Gud. (Apg. 10:2, 42-46)

Den rätt på dig, o Jesus, tror,
hans sällhet är osägligt stor.
Vår ende Medlare du är,
i dig vår Fader har oss kär.

(SvPs 556:1)

147 Vad kallas det att en människa i ånger och tro vänder sig från synden till Kristus?

Att en människa i ånger och tro vänder sig från synden till Kristus kallas bättring eller omvändelse.

Så har då Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. (Apg. 11:18)

Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. (1 Petr. 2:25)

Anm. Tron på Jesus talas det om i Bibeln på olika sätt: Se Guds Lamm (Joh. 1:36).  Den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut (Joh. 6:37). Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn (Joh. 1:12). Detta är det eviga livet, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus (Joh. 17:3). Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv (Joh. 6:54). Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade (Matt. 5:6) m.m.

148 Hur handlar Gud med människan, då hon med en rätt tro omfattar Kristus?

Gud rättfärdiggör människan genom tron på Jesus Kristus.

Den som inte håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. (Rom. 4:5)

Jesus sa om tullindrivaren att han gick hem rättfärdig (Luk. 18:14)

lördag 17 juni 2017

149 Vad är rättfärdiggörelsen?

Rättfärdiggörelsen är att Gud 1) för Kristi skull förlåter människan alla hennes synder och 2) av nåd upptar henne till sitt barn.

1) Så prisar också David den människa salig, som Gud räknar som rättfärdig oberoende av hennes gärningar: Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är utplånade. (Rom. 4:6-7)

2) Alla är ni Guds barn, genom tron, i Kristus Jesus. (Gal. 3:26)  Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. (Rom. 5:1)

Natan sa till David att Herren förlåtit honom hans synd och att han inte skulle dö. (2 Sam. 12:13). Då tjänaren som var skyldig tiotusen talenter kastade sig ner och bönföll sin herre, efterskänkte denne hela hans skuld (Matt. 18:32). Till synderskan sa Jesus att hennes synder var förlåtna, att hennes tro hade hjälpt henne och att hon skulle gå i frid. (Luk. 7:48, 50). Den förlorade sonen kläddes i den finaste dräkten och blev på nytt barn hos sin far (Luk. 15:21-24). Paulus säger att Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn (Rom. 8:16). Fångvaktaren visade stor glädje över att han och hela hans hushåll kommit till tro på Gud (Apg. 16:32-34).

Anm. Rättfärdiggörelsen har olika benämningar: Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag inte mer ihåg (Jes. 43:25). Vem är en sådan Gud som du? Du ska kasta alla deras synder i havets djup (Mika 7:18-19). Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss (Psalt. 103:12). Blodet från Jesus, Guds Son, renar oss från all vår synd (1 Joh. 1:7). Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus (Rom. 8:1). Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita (Jes. 1:18) m.m.

Tvivel ur min själ försvinne!
Evigt trofast Herren är!
Om hans milda faderssinne 
Anden kraftigt vittne bär. 
Mig med evig kärlek ser han, 
svar på bön så gärna ger han. 
Fast jag många synder har 
är han än min Gud och Far. 

Han vill låta nåden strömma, 
vem kan då anklaga mig? 
Ja, vem vågar mer fördöma 
den han fört till bords med sig? 
Gör mig syndens minne smärta, 
Gud är större än mitt hjärta. 
Minsta suck så väl han hör 
och av nåd rättfärdiggör. 

Jesus sig för mig utgivit, 
genom tron han nu är min. 
Av hans blod som offrat blivit 
flödar mod i hjärtat in. 
I hans eviga försoning 
vann jag tillgift och förskoning. 
Nådens dom var redan sagd 
innan världens grund blev lagd.

onsdag 14 juni 2017

150 Hur helgar den helige Ande människan i tron?

Den helige Ande 1) ger människan genom tron liv i Kristus och 2) gör henne till en ny människa med nytt sinne, ny håg och ny kraft att göra Guds vilja.

1) Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så länge jag ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och offrat sig för mig. (Gal. 2:20)

2) Eftersom ni är söner, har Gud sänt sin Sons Ande in i vårt hjärta. (Gal. 4:6) Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. (2 Kor. 5:17)

Den förlorade sonen var som död för sin far, men blev levande igen (Luk. 15:24). Medan Petrus talade i Cornelius´ hus, föll den helige Ande över alla dem som hörde hans tal. (Apg. 10:44). Paulus, som varit en hädare och en hänsynslös förföljare, blev en trogen Herrens apostel (1 Tim. 1:12-13).

Mig då, o Gud, din Ande giv,
som syndens lust kan döda
och av sin kraft till evigt liv
på nytt min ande föda.
För tro och hopp
han låter opp
de himlaportar klara;
för övermod,
för kött och blod
de skola slutna vara.

Men alla äro barn av dig,
som av din Ande drivas;
och är jag barn, så skall ock mig
det goda arvet givas.
Bland sorg och brist
jag då förvisst
min tröstekälla finner,
min själaro
uti den tro
som världen övervinner.

Som dagg, av morgonrodnan född,
skall trones frukt ock flöda.
Naturen skall, av nåden stödd,
sig för allt gott bemöda.
Med hågen bytt,
med hjärtat nytt,
ny hörsamhet och lydnad
förbliva skall
mitt barnakall,
och helighet min prydnad.


(SvPs 366:3-5)

fredag 9 juni 2017

151 Vad kallas det andliga livets uppkomst genom tron?

Det kallas ny födelse, därför att människan genom tron förs tillbaka till det liv i Kristus som hon tog emot i dopet.

Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord. (1 Petr. 1:23)

Anm. Nya födelsens nåd omtalas på olika sätt i bibeln:

Fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus - av nåd är ni frälsta. (Ef. 2:5)

Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. (Hes. 36:26).

onsdag 7 juni 2017

152 Hur visar det sig att en människa har liv i Kristus?

Det visar sig på det sättet att hon 1) i sin Frälsares efterföljd 2) villigt lyder hans bud och 3) inte uppsåtligt syndar.

1) Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde. (1 Joh. 2:6)

2) I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.

3) Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. (1 Joh. 3:9).

Josef ville framför allt lyda Gud (1 Mos. 39:9). Moses ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden, och räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens skatter (Hebr. 11:24-26). Jesus sa till de tolv: "Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek." (Joh. 13:35)

Den som säger sig ha sitt liv i dig
måste vandra såsom du.
Hjälp mig i ditt namn gå från kraft till kraft,
Herre Jesus, redan nu.
Dra mig, dra mig närmare till dig,
till ditt hjärta, Herre kär!
Dra mig, dra mig närmare till dig,
tills jag evigt hos dig är!

söndag 4 juni 2017

153 Vad är det att ha en död tro?

Det är att utan bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften.

Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död. (Jak. 2:26)

Trollkarlen Simon trodde, men hans hjärta var inte rätt för Gud (Apg. 8:12-24). Kung Agrippa trodde profeterna, men hade inte en levande tro på Kristus (Apg. 26:27).

Den tro som vill med lämpa
och utan rustning fram,
den tro som ej vill kämpa
sin strid så mödosam,
den tron är död och kall,
ej värd att tro få nämnas,
den måste maktlös lämnas
i skam och syndafall.

lördag 3 juni 2017

154 Hur behåller den helige Ande människan i tron?

Den helige Ande fortsätter att kalla och upplysa den troende människan och hjälper henne därigenom att under daglig bättring hos sin Frälsare söka och ta emot ny syndaförlåtelse och ökad kraft till ständig tillväxt i helgelse.

Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. (1 Petr. 1:5)

All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, sedan ni en liten tid har lidit, han ska fullkomna, stödja, styrka och stadfästa er. (1 Petr. 5:10)

Ni har avklätt er den gamla människan med hennes gärningar och iklätt er den nya, den som förnyas till sann kunskap och så blir en avbild av honom som har skapat henne. (Kol. 3:9-10).

David hade behov av ständig syndaförlåtelse (Psalt. 19:13). I Sion ska ingen invånare säga "jag är svag", ty folket som bor där har fått sin missgärning förlåten (Jes. 33:24). Nikodemus tillväxte i frimodig bekännelse (Joh. 3:2, 7:50, 19:39). Paulus förmanade Titus att allvarligt framhålla hur Guds nåd lär oss att försaka ogudaktigheten och de världsliga lustarna (Tit. 2:11-12, 15). Paulus fick "en påle i köttet" för att han inte skulle förhäva sig (2 Kor. 12:7-10).

tisdag 30 maj 2017

155 Vad ska den troende människan göra för att behållas i tron?

Hon ska 1) hålla fast vid Herrens ord, 2) vaka, bedja och 3) strida, samt efter sin Frälsares anvisning bruka hans heliga nattvard.

1) Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. (Joh. 8:31)

2) Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. (Matt. 26:41) Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. (Matt. 16:24)

3) Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet som du har kallats till. (1 Tim. 6:12)

Jesus sa till frestaren: "Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." (Matt. 4:4). De första kristna deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna (Apg. 2:42). Paulus förmanade de kristna i Efesos att ta på sig Guds rustning (Ef. 6:11-18). Judas förrådde Jesus därför att han inte var på sin vakt mot girighetssynden (Joh. 12:4-6). Demas fattade kärlek till denna världen (2 Tim. 4:10). Hymenaios och Alexandros blev hädare sedan de lidit skeppsbrott i tron (1 Tim. 1:19-20). Då David efter sitt avfall åter vände sig till Herren fick han nåd (2 Sam. 11 och 12).

Som vattenfågeln dyker ned
i fjärdens klara bölja
att minsta fläck av stoft därmed
från sina vingar skölja,
så tvår sig anden ren och skär
i ordets djup, det klara,
och känner att hans hem det är
där han i fröjd får vara.
(SvPs 64:6)

Här står jag i en andlig strid
som ger mig sorg och ängslan,
ty satan unnar ingen frid
åt dem som dig vill tjäna.
Så vill jag lita på din nåd,
ditt helga namn åkalla
för mig och alla.
Låt ej ditt folk förgås,
o Gud, som dig förbarmar.
(SvPs 564:5)

Vår Herres Jesu minnesfest
den högtid är som gläder mest.
Där vi hans hågkomst firar nu
livslevande han är ännu.
Halleluja för Herrens bord
i himmelen och på vår jord!
Halleluja för dig som kom
och låste upp Guds helgedom! 

lördag 20 maj 2017

156 Vilket är det samfund där den helige Ande utför helgelsens verk?

I den 1) ena, 2) heliga, 3) allmänneliga Kyrkan eller kristenheten på jorden.

1) En enda kropp och en enda Ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet. (Ef. 4:4-5)

2) Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren, genom honom fogas också ni samman till en helig boning åt Gud. (Ef. 2:20-22)

3) Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. (1 Tim. 2:4)

1) Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ (Apg. 4:32). Vid apostlamötet i Jerusalem stördes inte enheten bland de kristna genom de olika åsikter som fanns bland dem (Apg. 15).

2) Apostlarna skrev sina brev till "de heliga" i Rom, Korint, Efesus et c (Rom. 1:7, 1 Kor. 1:2, Ef. 1:1).

3) Jesus sa till apostlarna att gå ut och göra alla folk till lärjungar (Matt. 28:19). Petrus blev genom linneduken som sänktes ner från himmelen övertygad om att den kristna kyrkan var allmännelig.

Ditt ord förblir i nöd och sorg
vår säkra tröst och fasta borg.
Så må din kyrka utan svek
förkunna ordet klart och rent.

(SvPs 373:2)

fredag 19 maj 2017

157 Hur uppstår och växer kristenheten på jorden?

Genom den helige Ande som 1) kallar och 2) församlar, upplyser och helgar henne, samt 3) behåller och bevarar henne hos Jesus Kristus i en rätt tro. 

1) Gå ut överallt i världen och predika evangelium för hela skapelsen (Mark. 16:15).

2) De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. (Apg 2:41,47).

3) På den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. (Matt. 16:18)

När Petrus predikade på pingstdagen, ökades församlingen med omkring tre tusen människor (Apg. 2:41). Senare heter det att många av dem som hörde ordet kom till tro, och församlingen ökades till omkring fem tusen (Apg. 4:4)

Hans kyrka, i sitt frö så späd,
skall växa till ett skuggrikt träd,
som sina grenar sträcker ut
kring jordens rund, till tidens slut.

Likt sommarregnets ljuva fall
hans ord all världen glädja skall
och bära frukt till evig tid
i sanning, helgelse och frid.

Och himmel skall förgås och jord,
men aldrig någonsin hans ord.
Vår Frälsare och Herre är
det namn som han bland folken bär.

Stå upp, var ljus, o mänsklighet!
Ditt namn skall vara kristenhet,
din ära och ditt hjärtas ro
att tryggt på Herren Kristus tro.

Högtlovad vare Herrens nåd,
hans makt, hans underfulla råd,
högtlovad i all evighet
den Eviges barmhärtighet!

(SvPs 120:4-8)

158 Varför kallas kyrkan de heligas samfund?

Kyrkan kallas de heligas samfund, eftersom bara de människor som är helgade i en rätt tro är rätta medlemmar.

Den som inte har Kristi Ande hör inte honom till. (Rom. 8:9)

Den grund som Herren har lagt står fast. Den är märkt med orden: Herren känner dem som är hans och: Den som åkallar Herrens namn ska avhålla sig från orättfärdighet. (2 Tim. 2:19)

Jesus sa till sina lärjungar att om de tillhörde världen skulle världen älska dem som sina egna. (Joh. 15:19).

Anm.: Kyrkan omtalas i bibeln med olika benämningar: 1) Sion (Psalt. 102:14), 2) Guds hushåll (2 Tim. 2:19-21), 3) Ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk (1 Petr. 2:9), 4) Medborgarskap som heliga med ett hem hos Gud (Ef. 2:19), 5) Den lilla hjorden (Luk. 12:32), 6) Kristi brud (Joh. 3:29),  7) Lammets hustru (Upp. 21:9) m.fl.

En Fader oss förenar,
en herde och en fårahjord,
ett dop som alla renar,
ett frälsningens och livets ord,
en röst från tusen munnar,
en själ i allas röst,
ett bud som frid förkunnar,
en tro med evig tröst,
en kärlek och en längtan
och samma mål till sist:
ett slut på allas trängtan,
ett liv i Herren Jesus Krist.


(SvPs 60:1)

lördag 13 maj 2017

159 Var finns Kristi kyrka?

Kristi kyrka finns överallt där 1) Guds ord predikas rent och klart, och 2) de heliga sakramenten delas ut enligt Kristi ord och instiftelse.

1) Men hur ska de åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? (Rom. 10:14)
Så ska det också vara med ordet som utgår från min mun: det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag sänt ut det till. (Jes. 55:11).
Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. (Matt. 18:20)

2) Med en och samme Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig i är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. (1 Kor. 12:13)

Då Elia trodde att han var den ende, så fanns det sju tusen som inte böjt knä för Baal. (1 Kon. 19:14,18). Då säden såddes föll en del i den goda jorden (Matt. 13:8-23). Ogräset och vetet växer tillsammans på världens åker (Matt. 13:24,30).

O Gud, ditt ord och sakrament
låt aldrig bliva från oss vänt,
behåll oss i din sanning.
Bevara folk och överhet.

Ge hälsa, fred och salighet
och skydda din församling.

(SvPs nr 515:5)tisdag 9 maj 2017

160 Genom vem ska ordet predikas och sakramenten utdelas i församlingen?

Genom det av Kristus instiftade predikoämbetet, som också kallas Andens ämbete.

Jesus sa till sina lärjungar: Frid åt er alla! Som Fadern har sänt mig sänder jag er. (Joh. 20:21)

Gud har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan ande. (2 Kor. 3:6).

Då Titus vistades på Kreta, fick han av Paulus befallningen att i varje stad tillsätta äldste. (Tit. 1:5)

Du själv förordnat, Herre Gud,
ett ämbete på jorden,
som ska förkunna dina bud
och alla löftesorden,
så vi som detta hör och lär
i tro den andra håller kär,
i Kristus kristligt lever.

(Jfr SvPs 419:1)


Ja, du Guds Ande god,
vår tröst i nöd och fara,
vi ber att du oss än
välsignar och bevarar.
Du genom dop och ord
och ordets ämbete
har gjort oss till ditt folk.
Din frukt oss alla ge!

söndag 7 maj 2017

161 Hur ska den helige Ande fullända sitt verk med dig och hela Kristi kyrka?

Den helige Ande ska tillsammans med Fadern och Sonen uppväcka mig och alla döda på den yttersta dagen, och ge mig och alla trogna i Kristus ett evigt liv.

Om Anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, så ska han som har uppväckt Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar levande, genom att hans Ande bor i er. (Rom. 8:11)

162 I vilket tillstånd är de dödas själar före den yttersta dagen?

1) När de trognas själar skilts från kroppen åtnjuter de salighet hos Gud, men 2) de otrogna väntar i ångest på domen.

1) Sannerligen säger jag dig: i dag ska du vara med mig i paradiset. (Luk. 23:43)

2) Den som vägrar att tro på Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. (Joh. 3:36)

Stefanus fick lämna livet i glad trosvisshet (Apg. 7:54-60), Johannes Döparen efter tvivel och lidanden (Matt. 11:2-3, 14:10). När kung Belsassar under gästabudet såg handen som skrev på väggen, blev han blek av skräck och dödades samma natt (Dan. 5, jfr Psalt. 73:19). Den rike mannen fick först i dödsrikets plågor sina ögon öppnade (Luk. 16:23, jfr Psalt. 49:12-13).

Anm. Själarnas boning från dödsdagen till uppståndelsen omtalas i Skriften på olika sätt: Dödsriket (Apg. 2:31 m.fl.), Fängelset (1 Petr. 3:19), Paradiset (Luk. 23:43), Abrahams sida eller sköte (Luk. 16:22), Plågornas ställe eller pinorummet (Luk. 16:28).

måndag 1 maj 2017

163 Vad menas med de dödas uppståndelse?

Med de dödas uppståndelse menas 1) att de dödas kroppar på den yttersta dagen ska uppväckas och återförenas med sina själar, och 2) att alla trognas kroppar ska bli lika Kristi förklarade kropp.

1) Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda ska uppstå till livet, och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. (Joh. 5:28-29)

2) Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. (Fil. 3:20-21) Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas. (1 Kor. 15:51)

Vid sin tillkommelse ska Herren samla sina heliga genom att först låta de döda i Kristus uppstå för att sedan föra dem hem tillsammans med de ännu levande (1 Tess. 4:14-18). Johannes ser också en uppståndelse till dom, då de som inte finns skrivna i livets bok kastas i den brinnande sjön (Upp. 20).

Vakna upp! en stämma bjuder
som mäktig och högtidlig ljuder
till alla gravars djup en gång.
Vakna upp, stå upp, ni döda,
som glömma tidens vedermöda
i dödens dvala, stum och lång.
Guds röst till eder sker,
ty natten är ej mer,
dagen kommer!
Den sista dag,
den största dag.
Han kommer efter Guds behag.

(SvPs 317:1)

söndag 2 april 2017

164 Vad är det eviga livet?

Det eviga livet är 1) Guds barns outsägliga frid, fröjd och härlighet i himmelen, där de får 2) skåda, 3) tjäna och lova Gud i evighet.

1) Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. (2 Kor. 4:17-18)

2) Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. (1 Joh. 3:2)

3) Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor. (2 Petr. 3:13)

Johannes såg i uppenbarelsen det nya Jerusalems härlighet (Upp. 21), en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet, klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: "Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet." (Upp. 7:9-10)

I himmelen, i himmelen,
där Herren Gud själv bor,
hur härlig bliver sällheten,
hur outsägligt stor,
där ansikte mot ansikte
jag evigt, evigt Gud får se,
se Herren Sebaot.

(SvPs 169:1)

165 Vad vill du nu slutligen säga om innehållet i dessa trons artiklar?

Jag vill säga att alltsammans är helt och hållet sant. Jag kan både leva och dö i tro på det.

Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå (Matt. 24:38)

TREDJE HUVUDSTYCKET: Herrens bön (Fader vår/Vår fader)

166 Vad är bönen?

Bönen är 1) vårt hjärtas samtal med Gud, vår käre himmelske Fader, både 2) när vi ber honom om andligt och jordiskt gott och 3) när vi tackar och prisar hans heliga namn.

1) Låt oss upplyfta våra hjärtan, såväl som våra händer, till Gud i himmelen. (Klag. 3:41)

2) Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du ska prisa mig. (Psalt. 50:15)

1) Hanna bad tyst i sitt hjärta till Gud (1 Sam. 1:12-15). Tullindrivaren bad av hjärtat med få ord (Luk. 18:13). Jesus bad länge i Getsemane (Luk. 22:44). Hycklarna ber så att människor ska se det (Matt. 6:5). Hedningarna tror att de blir bönhörda för sina många ords skull (Matt. 6:7, jfr 1 Kon. 18:26).

2) Lärjungarna bad om bönens gåva (Luk. 11:2). David bad om syndernas förlåtelse (Psalt. 51). Salomo bad om ett lydigt hjärta (1 Kon. 3:9-12). Den spetälske bad att få sin hälsa (Matt. 8:2). Agur bad om dagligt bröd (Ords. 30:8). Jakob ropade till Herren om beskydd och hjälp mot Esau (1 Mos. 32:11).

3) Moses och hans syster Mirjam och hela Israel prisade Gud efter räddningen genom Röda havet (2 Mos. 15:1-21). Maria och Sakarias sjöng var sin lovsång i glädjen över sin resp. livsfrukt (Luk. 1:46-55, 68-79). De ödmjukas längtan hör Herren (Psalt. 10:17).

167 Varför ska vi be?

Vi ska be 1) därför att Gud uppmanat oss att be och lovat höra vår bön, och 2) därför att vi alltid behöver vända oss till honom och öppna våra hjärtan för hans nåd och hjälp.

1) Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. (Joh. 16:24)

2) Var mig en klippa där jag får bo, och dit jag alltid kan fly, du som skänker mig frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg. (Psalt. 71:3)

1) Genom liknelsen om domaren och änkan lärde Jesus lärjungarna att alltid be och inte ge upp (Luk. 18:2-8)

2) Då Hiskia tagit emot brevet om assyriernas angrepp mot Jerusalem, "bredde han ut det inför Herrens ansikte" och bad honom om hjälp. (Jes. 37:14-20)

Vad lindring i min smärta
att lita på din nåd
och anförtro mitt hjärta 
åt dina visa råd!
När du mig bedja lärde
i Jesu Kristi namn,
jag fick vad jag begärde:
en tillflykt i din famn.

Och vad mitt hjärta beder,
det vet jag att du hör,
och vad mitt väl bereder,
det vet jag att du gör.
I nödens högsta smärta
din hjälp mig närmast är.
Jag vet att på ditt hjärta
du mina sorger bär.

168 Hur ska vi be?

Vi ska be 1) i Jesu namn, 2) ödmjukt och med botfärdigt hjärta,  3) i barnslig tillgivenhet.

1) Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. (Joh. 16:23)

2) Inte i förlitande på vad rättfärdigt vi har gjort bönfaller vi inför dig, utan i förlitande på din stora barmhärtighet. (Dan 9:18).

3) Fader, inte som jag vill utan som du vill. (Matt. 26:39).

2) När Abraham talade med Gud om Sodom, bekände han: "Jag är stoft och aska" (1 Mos. 18:27). Tullindrivaren kände sin synd och "slog med händerna mot bröstet." (Luk. 18:13).

3) Jesus bad tillgivet som ett barn i Getsemane (Matt. 26:39)

lördag 18 mars 2017

169 Vad är det att be i Jesu namn?

Att be i Jesu namn är att be 1) i Jesu gemenskap, 2) efter hans vilja och 3) i tillit till honom.

1) Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det. (Joh. 15:7).

2) Vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. (1 Joh. 5:14).

3) Allt vad ni ber om i era böner ska ni få om ni tror. (Matt. 21:22)

1) Lärjungarna lärde sig att be i Jesu namn, då de fick Anden som han lvoat dem (Joh. 16:12-14, 24-26). Skeuas sju söner kunde inte be i Jesu namn, eftersom de inte levde i gemenskap med Jesus (Apg. 19:13-17).

2) Församlingen bad efter Jesu vilja, när den bad för Petrus, sedan Herodes satt honom i fängelse (Apg. 12:5, Hebr. 13:3). Johannes och Jakobs mor bad inte efter Guds vilja, då hon begärde att hennes söner skulle få sitta på högra och vänstra sidan om Jesus i hans rike (Matt. 20:21).

3) Den kananeiska kvinnan som bad Jesus om hjälp för sin dotter litade helt på honom (Matt. 15:22-28).

lördag 11 mars 2017

170 Vem ger oss förmågan att be rätt?

Den helige Ande, som är nådens och bönens Ande.

Ni har fått en barnaskapets Ande, i vilken vi ropar "Abba, Fader!" (Rom. 8:15)

Sakarias vart uppfylld med den helige Ande, då han lovade Gud (Luk. 1:67-69)

All svaghet känns jag vid hos mig,
vet ej vad jag skall be till dig,
om inte du mig manar.
O helge Ande, bed för mig
och lär mig be med Frälsaren
mitt: Abba, käre Fader!
(SvPs 364:5)

171 Hur uppfyller Gud sitt löfte om bönhörelse?

När hans tid kommer uppfyller Gud sitt löfte om bönhörelse så att han ger oss det vi bett om, eller det som är bättre och nyttigare.

Mina vägar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. (Jer. 55:8)

På den spetälskes bön följde snart den hjälp han begärde (Matt. 8:2-3). Då Marta och Maria sände bud till Jesus om sin brors sjukdom, väntade Jesus med hjälpen några dagar (Joh. 11:6, 39). Tjänaren som var skyldig tio tusen pund, bad kungen om mera tid för att betala, men fick istället hela skulden efterskänkt (Matt 18:22-27). Rövaren som bad att Jesus skulle tänka på honom, fick samma dag vara med Jesus i paradiset (Luk. 23:42-43).

Då är det bättre tåligt lida,
i hoppet och i Gud förnöjd,
och troget be och honom bida,
vars hjälp är viss, om än fördröjd.
Vår Gud som känner allting mer,
han vet vår nöd förrän vi ber.

Han svar på bönen förbereder
och sänder oss vad nyttigt är.
Vad vi av troget hjärta beder,
det märker strax vår Fader kär
och kommer förrän vi kan tro
med styrka, glädje, tröst och ro.

172 Hur börjar Herrens bön?

Fader vår som är i himmelen / Vår Fader, du som är i himlen

173 Vad vill Gud uppmuntra oss till genom att vi får kalla honom Fader?

Genom detta vill Gud uppmuntra oss 1) att tro, att han är vår rätte fader och vi hans rätta barn, 2) så att vi som goda barn frimodigt och med tillförsikt ber till honom som vår käre fader.

Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss genom att vi får kallas Gud barn, vilket vi också är! (1 Joh. 3:1)

Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? (Matt. 7:11)

174 Varför behöver vi särskilt uppmuntras till frimodighet och tillförsikt i bönen?

Vi behöver just vid bönen en sådan uppmuntran, eftersom vi på ett särskilt sätt påminns om vår egen ovärdighet när vi träder fram inför Herren, den helige.

Jesaja utropade då han trädde fram inför Herren: "Ve mig, jag förgås! Ty jag har orena läppar." (Jes. 6:5). Då Petrus vid det stora fiskafänget förstod att han stod inför Guds Son, utropade han: "Lämna mig, Herre, jag är en syndare!" (Luk. 5:8). Den förlorade sonen kände sin ovärdighet så att han inte ville begära så mycket som hans far ville ge honom (Luk. 15:18-23).

175 Varför har Kristus lärt oss att i bönen säga "Fader vår"?

För att genom detta påminna oss om att vi i kärlek ska be med varandra och för varandra.

Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor. (1 Tim. 2:1)

Då Paulus i Miletos kallat till sig de äldste från Efesos, föll han på knä och bad tillsammans med alla de andra (Apg. 20:36). Abraham bad för Sodom och Gomorra (1 Mos. 18:22-32).

Kristne, medan vi här vandra,
låtom oss på fädrens vis
fromma bedja med varandra,
glada sjunga Herrens pris.
Barnens liksom fädrens ljud
stige upp till samme Gud,
att hans godhet nederkalla
över oss och över alla.
(SvPs 77:4)

176 Varför har Kristus lärt oss att i bönen säga "Fader vår som är i himmelen"?

Kristus vill med detta påminna oss om Guds oändliga härlighet och makt, genom vilken han förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka.

Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. (Ef. 3:14-15)

Gud kunde ge Salomo mer än vad han bett och tänkt (1 Kon. 3:11-14)

Helige Fader, kom och var oss nära,
låt oss förnimma kraften av din lära,
du som kan giva mer än vi begära,
hör oss, o Fader.
(SvPs 20:1)

Första bönen: Helgat varde ditt namn / Låt ditt namn bli helgat

177 Vad ber vi om i den första bönen?

 Vi ber att Guds namn, som i sig självt är heligt, skall hållas heligt också hos oss.

Inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran, för din nåds, för din sannings skull. (Psalt. 115:1)

söndag 5 mars 2017

178 När hålls Guds namn heligt hos oss?

Guds namn hålls heligt hos oss, när 1) Guds ord lärs rent och klart och 2) vi som Guds barn lever heligt efter det.

1) Den som har mottagit mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. (Jer. 23:28)

2) På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. (Matt. 5:16).

1) Paulus förfalskade inte Guds ord (2 Kor. 2:17).

2) Josef helgade Guds namn genom ett rent och heligt liv (1 Mos. 39:9)

Ack, Herre Jesus, hör min röst,
gör dig ett tempel i mitt bröst.
Uti mitt hjärta bliv och bo,
så har jag tröst och evig ro.
(SvPs 125:13)

179 Vem ohelgar Guds namn?

Den som 1) lär och 2) lever på ett annat sätt än Guds ord säger, den ohelgar Guds namn.

1) Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud. (Matt. 15:9)

2) Du är stolt över lagen, men vanärar Gud genom att överträda den. (Rom. 2:23)

1) Irrlärarna i Galatien hindrade många att lyssna till sanningen (Gal. 5:7)

2) Genom sin synd gav David Herrens fiender anledning att förakta honom (2 Sam. 12:14)

Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer,
jag döljer livet som du oss ger,
som Jesus kom att oss uppenbara,
då han till oss steg ner.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske.
(SvPs 89:2)

Andra bönen: Tillkomme ditt rike / Låt ditt rike komma

onsdag 1 mars 2017

180 Vad menas med Guds rike?

Med Guds rike menas 1) nådens rike på jorden, där Gud genom ordet och sakramenten erbjuder och skänker människorna sin nåd, och som i himmelen blir ett 2) härlighetens rike, där Gud ger sina trogna evigt liv och salighet.

1) Förkunna på er väg att himmelriket är nära. (Matt. 10:7)

2) Herren ska rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. (2 Tim. 4:18)

1) Då Jesus uppträdde bland judarna, hade Guds nåds rike kommit till dem (Matt. 3:2, 12:28). Då Petrus kommit med Kristi evangelium till Kornelius´ hus hade Guds rike kommit till hedningarna (Apg. 10:34-48, jfr Matt. 21:43). När Paulus farit över till Makedonien för att där predika evangelium, hade Guds rike kommit till Europa (Apg. 16:8-15).

2) Petrus såg på förklaringsberget en skymt av Guds härlighetsrike (2 Petr. 1:16-17). I det nya Jerusalem ska Guds folk i evighet lovsjunga Gud och Lammet (Upp. 7 och 21).

Anm. I flera liknelser talar Jesus om Guds nåderike på jorden: 1 Såningsmannen som sådde på fyra olika ställen (Matt. 13:3-23), 2 Mannen som sådde god säd, bland vilken fienden sådde ogräs (v 24-30), 3 Senapskornet (v 31-32) 4 Surdegen (v 34), 5 Skatten i åkern (v 44),  6 Köpmannen som sökte efter fina pärlor (v 45-46),  7 Noten som fångar fiskar av alla slag (v 47-50).

söndag 19 februari 2017

181 Kommer inte Guds rike utan att vi ber om det?

Guds rike kommer visserligen av sin egen kraft och inte genom kraften av vår bön, men vi bör ändå genom bönen bereda väg för Guds rike både hos oss själva och hos andra.

Gud sände sin Son och med honom himmelriket utan vår bön (Matt. 21:37-43). Trots motståndet från översteprästerna, rådsherrarna och andra Guds rikes fiender gick ändå detta rike segrande fram (Apg. 5:17-43, 19:23-40). Paulus uppmanade de kristna att be Gud att han ville öppna en dörr för ordet så att han kunde predika hemligheten med Kristus (Kol. 4:3).

onsdag 15 februari 2017

182 Vad ber vi alltså om i den andra bönen?

Vi ber 1) att Guds rike ska komma in i vårt hjärta och 2) att det ska växa till och få fäste bland våra medmänniskor, tills 3) det slutligen för evigt fullkomnas i himmelen.

1) Sök först hans rike och hans rättfärdighet (Matt. 6:33)

2) Be för oss att Herrens ord vinner spridning och anseende (2 Tess. 3:1)

3) Halleluja! Herren, vår Gud, allhärskaren är nu konung. (Upp. 19:6)

1) Josef från Arimatea väntade efter Guds rike (Luk. 23:51)

2) Paulus bad till Gud att judarna skulle bli räddade (Rom. 10:1)

3) Gud har lovat sitt folk att "få ett rike som inte kan skakas" (Hebr. 12:28)

Vår Herre, hör min röst!
Du är min enda tröst!
Nu synd och satan vike!
Tillkomme, Gud, ditt rike!
Ja, låt mig din få vara,
som själv du vill försvara!

Att tjäna dig en dag
för mig har mer behag
än all den fröjd och ära
som världen kan begära.
Jag hellre dörren vaktar,
där man ditt ord betraktar.

Du är min sol i köld!
I strid är du min sköld!
Min tro kan du upptända,
allt ont ifrån mig vända,
mig skänka nåd och ära,
till salighet mig bära!

183 När kommer Guds rike in i vårt hjärta?

När han ger oss sin helige Ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord.

Guds rike är nära. Vänd om och tro evangelium. (Mark. 1:15)

Den skriftlärde som svarade Jesus klokt "hade inte långt till Guds rike" (Mark. 12:32-34). När synderskan (Luk. 7:48-50) och den lame (Matt. 9:2-7) mottagit Jesu försäkran om syndernas förlåtelse, hade Guds rike kommit in i deras hjärtan.

måndag 30 januari 2017

184 Vad verkas därigenom att Guds rike kommit in i vårt hjärta?

Därigenom verkas att vi lever i Gud 1) här i tiden och 2) sedan i evigheten.

1) Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom. 14:17)

2) Den Högstes heliga ska undfå riket och ta det i besittning för evig tid, ja, för evigheters evighet. (Dan. 7:18)

1) Paulus uppmanar de kristna att med honom tacka Fadern, som tagit dem ut från mörkrets välde och försatt dem i sin älskade Sons rike (Kol. 1:12-13).  2) När Kristus uppenbaras, ska vi bli honom lika, ty vi ska se honom såsom han är (1 Joh. 3:2)

Tredje bönen: Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden / Låt din vilja ske, på jorden såsom i himmelen

185 Sker inte Guds vilja vår bön förutan?

Guds goda och nådiga vilja sker även utan vår bön.

Herrens råd består evinnerligen (Psalt. 33:11)

Barnet Jesus räddades då Herodes hotade hans liv och hans föräldrar inte anade någon fara. (Matt. 2:13-16)

torsdag 19 januari 2017

186 Var sker Guds vilja alltid och fullkomligt?

I himmelen hos de heliga änglarna och de saliga människorna, som lovar, lyder och tjänar Gud i evighet.

Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som uträttar hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. (Psalt. 103:20)

1000 gånger 1000 var hans tjänare och 10 000 gånger 10 000 stod där till hans tjänst. (Dan. 7:10)

Johannes såg i uppenbarelsen en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk inför tronen, som tillsammans med alla änglar sjöng Guds och Lammets lov. Och de tjänade honom dag och natt i hans tempel (Upp. 7:9-15).

187 Vad ber vi då om i den tredje bönen?

Vi ber att Gud ska göra sin goda och nådiga vilja rådande även hos oss.

Då apostlarna skulle välja en efterträdare i apostlaämbetet efter Judas, bad de Herren att hans vilja skulle ske. (Apg. 1:23-26). Jämför även Jesu bön i Getsemane (Matt. 26:39)

onsdag 18 januari 2017

188 När råder Guds vilja hos oss?

Guds vilja råder hos oss, när vi så helgar hans namn och så öppnar vårt hjärta för hans rike, att ingen makt får hindra oss att 1) troget göra vad Gud säger och  2) med tålamod lida det han lägger på oss.

1) Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig. (1 Mos. 17:1)

2) Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. (2 Tim. 2:3)

1) Lärjungarna lät inga hotelser hindra dem att förkunna Kristi evangelium (Apg. 5:29)

2) Moses föredrog att fara illa tillsammans med Guds folk, hellre än att falla för de lockande utsikterna vid Faraos hov (Hebr. 11:24-26).

måndag 16 januari 2017

189 Vilka är de makter som söker förhindra Guds vilja?

Våra andliga fiender: 1) djävulen, 2) världen och 3) vårt eget kött, vilka inte tillåter att vi helgar Guds namn och att hans rike kommer till oss.

Jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. (2 Kor. 11:3)

Ve dig, värld, med dina förförelser! Förförelser måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer! (Matt. 18:7)

Köttet är fiende till anden, och anden till köttet. (Gal. 5:17),

1) Djävulen tar bort ordet ur människornas hjärtan, så att de inte ska tro och bli frälsta. (Luk. 8:12). 2) Folket ville inte tillåta Pilatus att handla efter samvetets bud (Mark. 15:15). 3) Israeliterna i öknen intogs av lystnad efter den mat de fått i Egypten, så att de knorrade mot Gud (4 Mos. 11:1-10).

190 Vad menas med världen?

Med världen menas de oomvända människorna samt deras onda väsende och anstötliga liv.

onsdag 11 januari 2017

192 Hur gör Gud sin vilja rådande hos oss?

Gud gör sin vilja rådande hos oss, när han bryter och förhindrar vår köttsliga vilja och förtar allt ont råd - djävulens och världens onda anslag - och när han stärker och behåller oss fasta i sitt ord och i tron i alla våra livsdagar.

Frukta inte, du lilla jord, ty det har behagat er Fader att ge er riket. (Luk. 12:32)

Ty Guds makt skyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. (1 Petr. 1:5)

Gud bröt Saulus´ köttsliga vilja på vägen till Damaskus (Apg. 9:1-6). Gud förhindrade Farao att förgöra Israels barn vid Röda havet (2 Mos. 14:15-25). Herren ordnade det så, att de onda råd som Ahitofel gav Absalom om att överfalla David, gjordes om intet (2 Sam. 17:1-14). Gud hindrade djävulens anslag, när fångvaktaren i Filippi genom Paulus förhindrades att ta sitt liv (Apg. 16:27-28). Herodes mordplan mot Jesus gick om intet (Matt. 2:12-16), Jesu lärjungar stärktes i tron genom undret i Kana (Joh. 2:11). Djävulen drog bort David i synden, men Gud återvann honom och behöll honom sedan kvar i tron till livets slut (2 Sam. 11-12)

Fjärde bönen: Vårt dagliga bröd giv oss idag / Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer

söndag 8 januari 2017

193 Vad menas med vårt dagliga bröd?

Med dagligt bröd menas här allt det som hör till livets uppehälle och nödtorft, som t.ex. mat och dryck, kläder, hus och hem m.m.

Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. (Ords. 30:8)

Paulus påminner oss om att vara nöjda då vi har mat och kläder (1 Tim. 6:8)

lördag 7 januari 2017

194 Ger Gud oss inte vårt dagliga bröd även utan att vi ber om det?

Gud ger även utan vår bön dagligt bröd så att det kan räcka åt alla människor, också till de onda.

Allas ögon väntar efter dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. (Psalt. 145:15)

Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. (Matt. 5:45)

Jesus mättade de fem tusen familjerna i öknen utan att någon hade bett honom om det (Joh. 6:11). Den rike bonden hade jordar som gav goda skördar (Luk. 12:15-21). Gud lät Nabal vara en rik och mäktig man, fast han var hård och ondskefull (1 Sam. 25:2-3).

fredag 30 december 2016

195 Varför är det då nödvändigt att be om vårt dagliga bröd?

Om vi inte i tron ber om vårt dagliga bröd och tar emot det som en gåva från Gud, så kan vi inte få en rätt välsignelse av det.

Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som går ut ur Guds mun. (Matt. 4:4)

Allt som Gud har skapat är gott och ingenting behöver vrakas om det tas emot med tacksägelse; det blir nämligen helgat genom Guds ord och genom bön. (1 Tim. 4:4-5)

Petrus la ut sina nät såsom Herren hade sagt och fick en rik fångst (Luk. 5:4-6). Då Elias var hos änkan i Sarefat, blev hennes lilla förråd av bröd och olja tillräckligt genom Herrens välsignelse (1 Kon. 17:8-16). Israeliterna i öknen, son knotade och var otacksamma mot Herren, hade ingen välsignelse av det kött som Gud efter deras önskan så rikligen gav dem (4 Mos. 11:18-20, 31-35).

onsdag 28 december 2016

196 Vad ber vi alltså om i fjärde bönen?

Vi ber i denna bön inte bara att Gud ska ge oss vårt dagliga bröd, utan också att vi ska erkänna det som Guds gåva och ta emot det med tacksamhet.

När Jakob lämnade föräldrahemmet, gav Gud honom bröd att äta och kläder att klä sig med under resan (1 Mos. 28:20-22), och när han sedan fått det bättre ställt, erkände han detta som en oförtjänt Guds gåva (1 Mos. 32:10). Moses uppmanar Israels folk att lova Gud, då de hade ätit och blivit mätta (5 Mos. 8:10).


torsdag 22 december 2016

197 Varför säger vi: giv oss idag?

För att vi inte ska misströsta och bekymra oss för morgondagen, utan tryggt lita på att Guds godhet är ny varje morgon.

Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. (Matt. 6:34)

Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. (Klag. 3:22-23)

Kornbonden bekymrade sig i onödan för hur han i många år skulle kunna njuta av det han samlat, eftersom hans liv skulle tas ifrån honom redan kommande natt (Luk. 12:19-20). Änkan i Sarefat, som när Elias kom dit under hungersnöden väntade sig att få äta ytterligare ett mål mat och sedan dö, fick med morgondagen en överraskande hjälp (1 Kon. 17:12). Israels barn behövde inte bekymra sig för morgondagen, eftersom Herren varje morgon lät nytt manna regna ner från himmelen (2 Mos. 16:14-15). Lärjungarna, som Jesus sände utan penningpung, påse eller sandaler, bekände att de inte saknade något (Luk. 22:35).

Anm. Gud frikallar oss inte från omtanke för morgondagen (Ords. 20:4). Josef skulle under de sju goda åren samla säd även för de hårda åren (1 Mos. 41:28-36)

Femte bönen: Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro / Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss

tisdag 20 december 2016

198 Vad bekänner vi inför Gud i den femte bönen?

Vi bekänner inför Gud vår stora skuld, som gör att vi inte är värda något av det vi ber om och inte heller kan förtjäna det.

Mina skulder är inte gömda för dig. (Psalt. 69:6).

Esra knäföll och bekände: "Vår skuld är stor allt upp till himmelen." (Esr. 9:5). Den förlorade sonen sa till sin far: "Jag är inte längre värd att kallas din son." (Luk. 15:21).

199 Vad ber vi om i denna bön?

Vi ber att vår himmelske Fader inte ska se på våra synder och för deras skull avvisa vår bön, utan att han av nåd för Kristi skull ska förlåta oss allt det vi brutit.

Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar (Psalt. 51:11)

Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. (Psalt. 25:7)

Herre, gå inte till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig. (Psalt. 143:2)

Tullindrivaren som bad om nåd gick hem rättfärdigad (Luk. 18:13-14). När David sa att han ville bekänna sin överträdelse för Herren, då förlät Gud hans missgärning (Psalt. 32:5).

fredag 16 december 2016

200 Behöver vi be denna bön också efter det att vi blivit benådade av Gud?

Ja, vi behöver alltid be om syndernas förlåtelse, eftersom vi varje dag syndar på många sätt och ingenting annat förtjänar än straff.

Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? (Psalt. 130:3)

Jesu lärjungar syndade också sedan de hade blivit benådade, genom avund (Matt. 20:20-24), hämndbegär (Luk. 9:54), rädsla för människor (Matt. 26:56, 69-75), bitterhet (Apg. 15:38), hyckleri (Gal. 2:11-14) m.m.

För mig finns ingen annan råd
än be att du förlåter,
fly undan synden till din nåd
och så få livet åter.
För ingen kan berömma sig,
vi måste alla frukta dig
och av din nåd få leva.

201 Vad lovar vi i denna bön?

Vi lovar att vi som fått syndernas förlåtelse, som vi bett om, också hjärtligt ska förlåta och gärna göra gott mot dem som gör oss ont.

Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåta varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. (Ef. 4:32)

Om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. (Matt. 6:15)

Josef förlät sina bröder deras missgärning mot honom (1 Mos. 50:15-21). Jesus säger till oss att vi ska förlåta vår broder, även om han sju gånger om dagen gör orätt mot oss (Luk. 17:3-4). När tjänaren som fått den stora skulden på tiotusen pund (talenter) efterskänkt, inte ville efterskänka sin medtjänare den lilla skulden på bara hundra denarer, blev hans kung vred och överlämnade honom till bödlarna, till dess han betalade allt vad han var skyldig (Matt. 18:23-35).

Kom, broder, räck mig här din hand
till vänskap och försoning!
När mänskor knyter fridens band
blir fröjd i änglars boning,
men vill vi ej förlåta här,
så blir oss ej förlåtet där.

Sjätte bönen: Inled oss icke i frestelse / Utsätt oss inte för prövning

202 Frestar Gud någon?

Nej, Gud prövar visserligen människans tro, hopp och tålamod, men han frestar ingen.

Ingen som blir frestad ska säga att det är från Gud som hans frestelse kommer, ty liksom Gud inte kan frestas av något ont, så frestar han inte heller någon. (Jak. 1:13)

Gud prövade Abrahams tro och lydnad, då han befallde honom att offra Isak (1 Mos. 22:1-13). Jesus prövade genom låtsad hårdhet den kananeiska kvinnans uthållighet i tron (Matt. 15:21-28). När Adam fallit, ville han kasta skulden för frestelsen på Gud (1 Mos. 3:12).

torsdag 15 december 2016

203 Vilka är det då som frestar oss?

De andliga fienderna: 1) djävulen, 2) världen och 3) vårt eget kött.

1) Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. (1 Petr. 5:8)

2) Den orättrådige förför sin nästa och leder honom in på en väg som inte är god. (Ords. 16:29)

3) Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. (Jak. 1:14)

Eva frestades av djävulen och Adam frestades av Eva att äta av det förbjudna trädet (1 Mos. 3:1-5). Salomo frestades av sitt eget kött att ingå äktenskap med hedniska kvinnor och frestades sedan av dessa till avguderi (1 Kon. 11:1-4)

Vaka, själ och bed
och till strids dig red.
Räds att frestarn lägger snaran 
där du minst förmodar faran.
Sådan är hans sed.
Vaka, själ och bed.

Vaka, bed, min själ.
Bli ej köttets träl

och låt världen dig ej köpa,
vad dess barn ses efterlöpa
är ett flyktigt väl.
Vaka, bed, min själ!

204 Vad menas med att de andliga fienderna frestar oss?

Med detta menas att de försöker bedra och förföra oss till vantro, förtvivlan och andra svåra synder och laster.

Eva frestades av djävulen att tro på lögnen (1 Mos. 3:4). Judas blev förtvivlad sedan han förrått Jesus (Matt. 27:1-5). Israeliterna förfördes av hedniska kvinnor att leva i otuktslasten (4 Mos. 25:1, 31:16).

onsdag 14 december 2016

205 Vad ber vi om i sjätte bönen?

Vi ber i denna bön att Gud på grund av sin nåd ska avvända frestelserna från oss, men att han om vi möter frestelser ska ge oss kraft att strida mot dem och till sist behålla segern.

Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga; när han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. (1 Kor. 10:13)

Genom sin fyrtioåriga vistelse som främling i Midjans land kom Moses undan de många frestelser som kunde möta honom vid Faraos hov (2 Mos. 2:15). När Josef av Potifars hustru frestades till otukt, segrade han i Guds kraft (1 Mos. 39:9). Då Job genom svåra prövningar frestades att frisäga sig från Gud, vek han en tid för frestelsen men behöll dock slutligen segern. (Job. 1-3, 42)

Så styrk oss, hjälp oss, var oss när
i faror, sorger och besvär.
I frestelsen giv heligt mod,
i striden styrka av ditt blod.
Giv tröst av din försoningsdöd
i livets och i dödens nöd.

måndag 12 december 2016

206 När får vi enligt Guds löfte vänta hans hjälp i frestelserna?

Vi får vänta Guds hjälp i frestelserna när vi varken själva kastar oss i dem eller försummar att med vaksamhet och bön söka kraft till seger hos Gud.

Du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov (Matt. 4:7)

Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse (Matt. 26:41)

Ta på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätta efter att ha fullgjort allt. (Ef. 6:13)

Då Petrus satte sig utanför översteprästens hus kastade han sig själv i frestelsen (Luk 22:55). Då David såg Batseba från taket av sitt hus, försummade han att vaka och be om hjälp mot synden och föll därför för frestelsen (2 Sam. 11:2-3). När lärjungarna somnade i Getsemane brast de i vaksamhet och bön (Matt. 25:40-43).

Med misstro till min egen styrka,
med vaksamhet och bön till dig,
jag dig, min Frälsare, vill dyrka,
du som av kärlek dött för mig.
Och när jag möts av frestelsen,
jag trotsar ej, men undflyr den.

O Jesus, mig i nåd ledsaga,
din frid och sanning sviker ej.
Du som är mäktig i de svaga,
din Andes kraft låt fylla mig.
Då kan jag trofast målet nå
och en gång livets krona få.

Sjunde bönen: Fräls oss ifrån ondo / Rädda oss från det onda

207 Vad ber vi om i den sjunde bönen?

Vi ber slutligen i denna bön (fräls oss ifrån ondo / rädda oss från det onda) att vår himmelske Fader ska befria oss från allt ont och farligt både till kropp och själ.

Lasarus hade kroppsliga lidanden (Luk. 16:20). Lärjungarna bad Jesus om hjälp ur sjönöd (Luk. 8:22-24). David bad att Gud skulle frälsa honom från hans onda hjärta och från blodskulder (Psalt 51:12,16). Stefanus bad Jesus om en salig hädanfärd (Apg. 7:59).

208 Hur befriar Gud oss här i tiden från allt ont och farligt?

Gud 1) avvärjer det som är ont och farligt eller 2) hjälper oss ifrån det - eller också 3) ger han nåd att i tålamod bära den börda han lägger på oss.

1) Med sina fjädrar ska han övertäcka dig och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. (Psalt. 91:4)

2) Han åkallar mig och jag ska svara honom. Jag är med honom i nöden, jag ska rädda honom och låta honom komma till ära. (Psalt. 91:15)

3) Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. (2 Kor. 12:9).

1) Gud hindrade de förföljelser som Saul tänkte utsätta de kristna i Damaskus för (Apg. 9:1-21). 2) Jesus hjälpte mannen vid Betesda som varit sjuk i trettioåtta år (Joh. 5:1-14). 3) De första kristna fann sig med glädje i att bli berövade sin egendom (Hebr. 10:34).

Allt ont han från mig vänder
och frälsar kropp och själ.
Vad än som här mig händer,
så slutar det dock väl.
Min utgång han bevarar,
min ingång likaså.
Sin nåd Gud aldrig sparar
för dem med honom stå.
(SvPs 238:3)

lördag 10 december 2016

209 När blir vi helt och hållet räddade från det onda?

Vi blir helt och hållet räddade från det onda när vi hållit ut i tron på Kristus till livets slut, då Gud ger oss en salig hädanfärd och av nåd tar oss från denna tåredal till sig i himmelen.

Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. (Upp. 21:4)

För Paulus var livet Kristus och döden en vinst (Fil. 1:21). Lasarus blev befriad från sin fattigdom och sina sår, när han av änglarna blev förd till Abrahams sida (Luk. 16:20-22). Saliga de döda som härefter dör i Herren (Upp. 14:13).

I himmelen, i himmelen
man inga tårar ser.
Ej döden, ej förgängelsen
där skola härja mer.
Där skänkes fröjd och härlighet
och frid och oförgänglighet
av Herren Sebaot.
(SvPs1986 nr 169:4)

210 Hur avslutas Herrens bön?

Herrens bön avslutas med denna lovsägelse:
"Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen."

211 Varför slutar vi bönen med denna lovsägelse?

Vi vill med den bekänna att vi tror att den himmelske Fadern både vill och kan höra våra böner, och att han i nåd ska göra det.

Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet. Amen. (Ef. 3:20-21)

Mannen som hade en son som var besatt av en stum ande trodde att Jesus ville hjälpa, men var osäker på om han kunde det. (Mark. 9:22). Den spetälske trodde att Jesus kunde hjälpa, men var osäker på om han ville det. (Matt. 8:22)

Så kommer jag, min Gud,
i Jesu namn rätt glader,
och säger i fast tro:
Jag är ditt barn, min Fader!
Jag beder, tror och vet
att du min bön upptar.
Du vill, du kan, du gör
vad du mig lovat har.
(SvPs1986 525:4)

måndag 5 december 2016

212 Vad lär dig Amen, som bönerna i Fader vår slutar med?

Amen lär mig att jag ska vara säker på att sådana böner är vår himmelske Fader behagliga och att han hör dem. Han har själv befallt oss att be så och lovat att han vill höra oss.

Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. (Luk. 12:9)

När Elia bad om regn efter den långvariga torkan, var han så säker på bönhörelse att han skickade sin tjänare upp på berget för att se efter om molnet inte redan hade kommit (1 Kon. 18:42-43).

213 Hur vill du alltså sluta ditt Fader vår?

Jag vill i tro säga mitt amen, amen! Det betyder: Ja, ja, så ska det ske!

Amen! Det är: Det skall så ske!
Stärk du vår tro att den som ber
i Jesu namn och på ditt ord
får höra: "Ske dig som du tror!"
Ja, allt varom vi nu dig bett
är lika visst, som om det skett.

FJÄRDE HUVUDSTYCKET: Dopets sakrament

214 Vad är sakrament?

Sakrament är en helig, av Kristus instiftad handling, där han med synliga och jordiska ting meddelar osynliga och himmelska nådegåvor.

215 Vilka är sakramenten?

Dopets sakrament och altarets sakrament, som också kallas Herrens heliga nattvard. Dessa förebildades i gamla testamentet genom omskärelsen och påskalammet.

Kristus instiftade dopet strax före sin himmelsfärd (Matt. 28:19), och nattvarden kvällen före sin död (Matt. 26:26-28). Gud påbjöd omskärelsen, då han utsett Abraham och hans efterkommande till sitt egendomsfolk (1 Mos. 17:9-14), och påskalammet, då han räddat folket från döden och slaveriet i Egypten (2 Mos. 12:1-21)

Dig vare pris för livets ord,
för dopets bad och nådens bord.
Din frid oss här i tiden giv
och efter döden evigt liv.
(SvPs1986 42:4)

Anm. av P-O Sjögren: Enligt Svenska kyrkans bekännelseskrifter kan också avlösningen och boten räknas till sakramenten. Även prästvigningen kan kallas ett sakrament.

Anm. av bloggaren: Våra bekännelseskrifter vill ö.h.t. inte gräla om sakramentens antal, som är en definitionsfråga. Även äktenskapsförbundet är ju en helig handling, instiftat av Gud själv, vilket bekräftas av Herren Jesus. De sjukas smörjelse är sannerligen också förordnad i Guds ord. Men enligt den hos oss vanliga definitionen (jfr par. 214) är sakramenten två: dop och nattvard.

216 Vad är dopet?

Dopet är inte bara vanligt vatten, utan ett vatten som är förordnat genom Guds bud och förbundet med Guds ord.

217 Med vilka ord instiftade Kristus det heliga dopet?

Kristus sade till sina lärjungar: "Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." (Matt. 28:18-20)

218 Hur ska vi rätt förstå Kristi ord: "gör alla folk till lärjungar"?

Med dessa ord befaller Kristus att alla människor och folk ska göras till hans lärjungar.

Löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. (Apg. 2:39)

Med himmelriket är det som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det (Matt. 13:47)

219 Hur ska lärjungarna enligt Kristi bud göras till hans lärjungar?

De ska döpas med vatten i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och läras att hålla alla de bud Kristus har gett.

De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. (Apg. 2:41-42)

220 Vilket ord har Kristus alltså bundit samman med vattnet i dopet?

Med vattnet i dopet har Kristus förbundit ordet "i Faderns och Sonens och den helige Andes namn".

Petrus sa till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. (Apg. 10:48)

Bloggarens anm. Att döpa i Jesu Kristi namn är ju bl.a. att döpa på Jesu Kristi uppdrag och enligt hans anvisningar, d.v.s. att döpa i både Faderns, Sonens och den helige Andes namn (se ovan).

lördag 3 december 2016

221 Vad betyder det att vi döps i Faderns och Sonens och den helige Andes namn?

Det betyder att vi genom dopet får gemenskap med den treenige Guden och blir medlemmar i hans församling, så att vi i tron kan hålla oss till honom, vår Fader, Återlösare och Heliggörare.

Alla är ni Guds barn, genom tron, i Kristus Jesus. Ni alla, som blivit döpta till Kristus, har iklätt er Kristus. (Gal. 3:26-27)

Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. (1 Kor. 12:13)

Anm. Riskerar barnet att dö och präst inte hinner tillkallas, kan en annan kristen, döpt och konfirmerad, förrätta nöddop. Den personen, man eller kvinna, ska tre gånger begjuta barnets huvud med vatten och säga: "NN, jag döper dig i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen." Dopvittnen ska vara närvarande. Om barnet räddas till livet ska ett sådant nöddop bekräftas av präst i särskild ordning.

Allt fick sin vigning i kyrkans famn,
i den Treenige Gudens,
i Faderns och Sonens och Andens namn,
dopnådens vatten och gravens hamn,
brudgummens löfte och brudens.

222 Ska även barnen genom dopet göras till Kristi lärjungar?

Även barnen ska genom dopet göras till lärjungar, ty Kristus säger: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. (Mark. 10:14, Joh. 3:5)

Jesus tog de små barnen i famnen, la händerna på dem och välsignade dem (Mark. 10:16). Jesus sa om de små att de tror på honom, och att Gud av barns och spenabarns mun har gjort sig en lovsång (Matt. 18:6, 21:16). Johannes döparen blev ända från moderlivet uppfylld av den helige Ande (Luk. 1:15). Vem kan hindra att de blir döpta med vatten, när de har tagit emot den helige Ande alldeles som vi? (Apg. 10:47). Lydia lät döpa sig och alla i sitt hus (Apg. 16:15). Fångvaktaren i Filippi lät sig döpas tillsammans med sin familj (Apg. 16:33). Paulus döpte Stefanas och hans familj (1 Kor. 1:16).

Kom nu hit med alla små
som vår Herre kallar på.
I hans mun är inget svek,
kallelsen är ej på lek.
De står skrivna i hans hand,
ingen av dem glömmer han,
dyrt han dem i döden vann.

Fött av köttet är dock kött,
gudsfrånvänt och andligt dött.
Gud dock pånyttföda kan,
lösa syndens, dödens bann.
Så i dopet öppnar sig
livets väg för dig och mig.
Herrens löften sviker ej. 

fredag 2 december 2016

223 Vilka nådegåvor får vi genom dopet i den treenige Gudens namn?

Vi får allt det goda som Kristus vunnit åt oss: syndernas förlåtelse, frälsning från döden och djävulen och evig salighet.

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. (Apg. 2:38)

Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. (Kol. 2:13)

Glad jag städse vill bekänna:
jag är döpt i Jesu namn!
Ingen tillflykt är som denna,
öppen står min Faders famn.
Ringa jordens skatter väga
mot det ena, att få äga,
klädd i dopets helga skrud,
nåd och barnaskap hos Gud.   
(SvPs1986 nr 69:1)

224 Hur tar vi emot dopets nådegåvor?

Genom tron på Guds ord och löften.

225 Vilka är Guds ord och löften om nådegåvorna i dopet?

Vår Herre Jesus Kristus säger i Markus´ sista kapitel: Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. (Mark. 16:16)

226 Hur sammanfattas alla de nådegåvor som vi får ta emot i dopet?

De sammanfattas alla i uttrycket "att bli frälst".

227 Vad är det som gör att vi i dopet undfår dessa nådegåvor?

Vattnet gör det inte i sig självt, utan Guds ord som är med och i vattnet, och tron som tror på det med vattnet förenade ordet och litar på det.

torsdag 1 december 2016

228 Vad betyder det att Guds ord gör dopet verksamt?

Guds ord gör vattnet till ett dop. Utan Guds ord är vattnet bara vatten och inget dop. Med Guds ord är det ett dop. Det betyder: Ett livets vatten, fyllt av nåd, och ett bad till ny födelse i den helige Ande.

229 Hur gör tron dopet verkningsfullt?

Vår tro gör inte vattnet till ett dop. Men den salighet som ges i dopet kan vi bara få och behålla genom tron.

Ska deras trolöshet upphäva Guds trofasthet? Nej, inte alls. (Rom. 3:3-4)

Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. (Ef. 2:8)

Trollkarlen Simon lät döpa sig, men var ändå inte salig, eftersom hans hjärta inte var rättsinnigt inför Gud. (Apg. 8:14-15, 20:24).


230 Varför kallas dopet ett livets vatten fyllt av nåd, och ett bad till ny födelse?

Därför att vi, som av naturen är födda i synd, genom dopet får del i frälsningens nåd och genom detta får ett nytt liv i Kristus.

Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. (Joh. 3:6)

231 Hur lovsjunger aposteln Paulus det heliga dopet som ett bad till ny födelse?

Aposteln Paulus säger till Titus i det tredje kapitlet: Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till människorna, då frälste han oss, inte på grund av rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan för sin barmhärtighets skull, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig Ande, som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi skulle bli rättfärdiggjorda genom hans nåd och arvingar till det eviga livet, det som är vårt hopp. Det är ett fast ord. (Tit. 3:5ff)

Din kärlek, Gud, är stor, ja, stor.
Jag ber i Jesu namn:
låt inget dra mig bort ifrån
din himmel och din famn.
(SvPs1986 nr 381:4)

232 Vilken förpliktelse får vi genom dopet?

Att använda den nåd vi fått i dopet så att vi dör och uppstår med Kristus.

233 Hur ska vi dö med Kristus?

Den gamla människan hos oss ska dränkas och dödas.

234 Vad menas med att den gamla människan ska dränkas och dödas?

Med det menas att vi genom daglig omvändelse befrias från köttets begär, så att vi mer och mer lägger bort och övervinner synden.

Därför ska ni sluta leva som förut; ni ska lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. (Ef. 4:22)

Nu ska ej synden mera
i träldom hålla mig.
Gud, du ska mig regera,
i allt jag tillhör dig.
I dopets bad jag blev
från alla synder tvagen,
av dig till barn upptagen
och satan du fördrev.

Men vill jag mig berömma
av dopet och din död,
så får jag inte glömma
vad dina ord mig bjöd:
att hedra dopets pakt.
Du lät mig pånyttfödas
för att min synd ska dödas
med Andens nåd och makt.

235 Hur ska vi uppstå med Kristus?

Varje dag ska en ny människa uppstå och växa fram.

236 Vad menas med att en ny människa varje dag uppstår och växer fram?

Med det menas att vi genom daglig omvändelse mer och mer förnyas till Guds avbild, så att vi allt villigare tjänar honom i rättfärdighet och helighet.

Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. (Ef. 4:23-24)

Paulus bekände: Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag (2 Kor. 4;16)

237 Hur undervisar aposteln Paulus om våra förpliktelser genom dopet?

Aposteln Paulus skriver till romarna i det sjätte kapitlet: "Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravna med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet." (Rom. 8:4)

Tänk, jag är döpt!
Jag har begraven med Frälsaren blivit,
uppstått med honom som allt mig har givit,
döpts till en obruten tjänst i hans namn,
tills jag en dag andas ut i hans famn.

onsdag 30 november 2016

238 Hur ska de döpta barnen läras att rätt använda dopets nåd?

De ska genom föräldrarna och församlingen uppfostras kristet, och undervisas i Guds ord till att genom Guds nåd hålla allt det som Jesus befallt.

Ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. (Ef. 6:4)

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. (Matt. 18:10)

Timoteus som hade en troende moder, Eunike, hade från barndomen lärt känna de heliga skrifterna (2 Tim. 1:5, 3:15)

239 Vilka ska främst stödja föräldrarna i barnens kristna uppfostran?

Faddrarna, som vid barnets dop tagit på sig uppgiften att näst efter föräldrarna och vid deras frånfälle se till att barnen växer upp i kristen ordning, förmanade av Herrens ord.

240 Hur avslutas den kristna uppfostran i församlingen?

Den avslutas genom att de unga inför församlingen redovisar sin kristendomskunskap, bekänner sin tro och lovar eller uppmanas att med Guds hjälp använda dopets nåd, samt hänvisas till Herrens heliga nattvard.

Anm. Denna avslutning i församlingen kallas konfirmation.

Petrus (Joh. 6:68-69) och den etiopiske hovmannen (Apg. 8:36) avlade en sann trosbekännelse. Då Moses förkunnade Herrens ord för Israels folk, gav de löftet: "Efter alla de ord Herren har talat vill vi göra" men kort därefter offrade de åt guldkalven, satte sig ned till att äta och dricka och stod upp till att leka (2 Mos. 24:3, 32:6). Ananias och Safira som bekände sig tro på Gud, men förnekade det i handling, bestraffades då de ljugit inte för människor men för Gud (Apg. 5:1-11).

tisdag 29 november 2016

241 Hur kan man slösa bort dopets nåd?

Dopets nåd slösas bort genom att de som är döpta inte låter den helige Ande arbeta med sig för en daglig bättring, utan överger Guds ord och bönen, fattar lust till världen och samtycker till synden.

Gör inte Guds helge Ande bredrövad; den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. (Ef. 4:30)

Se till, syskon, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden. (Hebr. 3:12)

Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. (1 Joh. 2:15)

Den förlorade sonen övergav snart sin far och sin familj och for långt bort till ett främmande land. Där förskingrade han sin egendom. (Luk. 15:13)

I dopets helga bad min käre Far du blivit,
mig nådens barnaskap och löftets arv du givit,
men har jag som ditt barn här under livets lopp
dig fruktat, älskat, lytt med hjärtats tro och hopp?

242 Har de som fallit ur dopets nåd ingen nytta av sitt dop?

Gud står fast vid den nåd han ger i dopet och söker de fallna, för att de i en sann bättring skall återvända till honom.

Det förlorade ska jag söka upp, det fördrivna ska jag föra tillbaka, det sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. (Hes. 34:16)

Så vänd nu om, ni avfälliga barn, så vill jag hela er från ert avfall. (Jer. 3:22)

När den förlorade sonen stod upp och återvände till sin fader, då mötte fadern honom med glädje. (Luk. 15:20-24)

Hör, du avfallna barn,
kom igen! Herren kallar dig.
Kära själ, hör nu på:
han har gåvor också 
för de avfallna, stora och små!
Var vid gott mod, min son,
var vid gott mod, min son,
dina synder förlåtits dig!

måndag 28 november 2016

FEMTE HUVUDSTYCKET: Altarets sakrament eller Herrens nattvard, som skriftermålet är en förberedelse till

243 Vad hör till skriftermålet?

Två saker: Syndabekännelse och avlösning.

244 Vad hör till syndabekännelsen?

Att en syndare med ångerfullt och botfärdigt hjärta erkänner sina synder och begär förlåtelse för Kristi skull.

Jag sade: Jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. (Psalt. 32:8)

245 Vad innebär avlösningen?

Att Ordets tjänare, sedan vi bekänt våra synder, på Kristi uppdrag säger till oss att våra synder är förlåtna.

Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. (Joh. 20:23)

Anm.: Avlösningen vid skriftermål kan ske med följande ord: "Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn."

246 Vad ska vi tänka om avlösningen?

Att Gud ensam är den som förlåter synder, och att syndernas förlåtelse inte undfås utan ånger och tro.

247 Hur sker skriftermålet?

Offentligt och enskilt, också utan sammanhang med nattvardsgång.

248 Vad är att bannlysa?

Att utesluta en tydligt obotfärdig syndare från Herrens nattvard, till dess han vänder om och bättrar sig.

Allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. (Matt. 18:18).

Jesus förmanade sina lärjungar att inbördes ställa varandra till svars (Matt. 18:15-18). Bindenyckeln användes av Petrus mot trollkarlen Simon (Apg. 8:21). Lösenyckeln användes av Natan för David (2 Sam. 12:13). Paulus föreskrev att bindenyckeln först skulle användas mot sådana i Korint som gjorde sig skyldiga till incest (1 Kor. 5:5) och sedan, när den skyldige ångrade sig, lösenyckeln (2 Kor. 2:6-10).

lördag 12 november 2016

249 Vad är altarets sakrament?

Altarets sakrament är vår Herres Jesu Kristi sanna kropp och blod under bröd och vin, för oss kristna att äta och dricka. Kristus har själv instiftat detta sakrament.

250 Hur lyder instiftelseorden till altarets sakrament?

I den natt då vår Herre Kristus blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.

Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker den, gör det till min åminnelse.

(Instiftelseorden återfinns i Matt. 26:26-28, Mark. 14:22-24, Luk. 22:19-20, 1 Kor. 11:23-25)


251 Varför har Kristus instiftat den heliga nattvarden?

För att hans lärjungar ska hålla denna måltid till åminnelse av hans död och stärkas i gemenskapen med honom och med varandra.

Varje gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer. (1 Kor. 11:26)

Eftersom brödet är ett enda, är vi - fast många - en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd. (1 Kor. 10:17)

Då Jesus instiftade nattvarden, la han sig till bords med de tolv (Matt. 26:20)  På första dagen i veckan var lärjungarna i Troas församlade för att bryta bröd (Apg: 20:7).

O Jesus, än de dina
du vill omkring dig se
och av din bittra pina
en salig frukt dem ge.
Dem intill döden älskar du
och i din Faders rike
vill möta dem ännu.

Dock vill du här på jorden
bland oss ock stiga ner.
För oss ett offer vorden
dig själv åt oss du ger,
och säger, evigt mild och god:
"Tag, det är min lekamen
och tag, det är mitt blod."

Dig, Jesus, än vi höra
i dessa dyra ord.
Oss alla vill du göra
till dina vid ditt bord.
Oss alla, då du brödet tog,
du slöt intill det hjärta
som för oss alla slog.

252 Vilka osynliga gåvor ger Kristus med brödet och vinet i den heliga nattvarden?

Kristus ger med det välsignade brödet sin sanna kropp och med det välsignade vinet sitt sanna blod.

Tag och ät, detta är min kropp. (Matt. 26:26)

Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet. (Matt. 26:27-28)

Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? (1 Kor. 10:16).

Tag ordet som det ligger här
och tro just som det lyder.
När Jesus säger att "det är",
så säg ej "det betyder".
Nej, tro att det är samma kropp
som för dig har måst svida,
ja, samma blod som haft sitt lopp
ur hjärtesår och sida
när Gud för oss fick lida.

253 Varför kallas kalken det nya förbundet i Kristi blod?

Därför att Kristus i nattvarden ger det nya förbundets nådegåvor, och detta förbund är beseglat med hans blod.

fredag 11 november 2016

254 Vad sade Jesus för att beskriva vilken välsignelse den heliga nattvarden för med sig?

"För er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse."

255 Vad lär oss dessa ord om nattvardens välsignelse?

Att syndernas förlåtelse, liv och salighet ges oss i detta sakrament, för där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet.

Salig är den som Herren inte tillräknar synd. (Rom. 4:8)

256 Hur ges syndernas förlåtelse i nattvarden?

Kristus förnyar och bekräftar våra synders förlåtelse.

257 Hur ges oss liv i nattvarden?

Det andliga liv som föds i dopet ökas och stärks genom nattvarden, så att vi växer till i tron och kärleken.

Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. (Joh. 6:53)

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. (Joh. 15:5)

Då Elia hade ätit den mat som Herren sänt honom, gick han, styrkt av den, i fyrtio dygn genom öknen till Guds berg Horeb (1 Kon. 19:8).

258 Vilken salighet får vi genom nattvarden?

Genom nattvarden får vi den saliga vissheten, att vi äger Kristus, som försonat oss med Gud och som ska bevara kropp och själ till de rättfärdigas uppståndelse.

Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. (Joh. 6:54)

259 Hur kommer det sig att nattvarden medför en sådan välsignelse?

Det beror inte bara på ätandet och drickandet, utan på Jesu ord: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse, och på tron, som tror dessa ord och litar på dem.

260 Hur är nattvardens välsignelse beroende av Jesu ord?

Genom dessa blir den heliga måltiden Herrens nattvard. Dessa ord, tillsammans med ätandet och drickandet, är det väsentliga i detta sakrament.

onsdag 9 november 2016

261 Hur är nattvardens välsignelse beroende av tron?

Varje nattvardsgäst tar emot Jesu kropp och blod, men endast den som tror hans ord får vad de innehåller och lovar: nämligen syndernas förlåtelse.

Judas, som inte lät sig varnas vid nattvardsbordet, fick inte syndernas förlåtelse i nattvarden (Mark. 14:20-24, Joh. 13:27)

262 Vem är då rätt förberedd att ta emot den heliga nattvarden?

Det är en god yttre ordning att fasta och lekamligen förbereda sig, men endast den är värdig och rätt förberedd som tror orden: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse.

Låt allt ske värdigt och med ordning. (1 Kor. 14:40)

Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet. (Hebr. 10:22)

Paulus varnade korintierna för oskick när de firade nattvarden (1 Kor. 11:20-34)

Jag kommer, Jesus, på ditt bud,
men kläd mig själv i helig skrud,
min Herre och min Gud!
Ikläd mig din rättfärdighet,
att jag må se din salighet.

263 Hur tror man dessa ord?

Genom att ångra sin synd och av hjärtat längta efter det som dessa ord lovar.

Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten; de ska bli mättade. (Matt. 5:6)

264 Vem är ovärdig att gå fram till den heliga nattvarden?

Den som inte känner och ångrar sin synd och inte tror på Jesu ord, utan tvivlar på dem och förkastar dem, den människan är ovärdig, därför att ordet för er framför allt fordrar ett troende hjärta.

tisdag 8 november 2016

265 Vilken skada medför en ovärdig nattvardsgång?

Människans andliga tillstånd blir förvärrat och hennes ansvar förökat.

Den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, den äter och dricker en dom över sig. (1 Kor. 11:29)

Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. (1 Kor. 11:27)

Man hade bland de kristna i Korint dragit en dom över sig genom ett ovärdigt nattvardsfirande. Därför fanns många sjuka och klena bland dem och många hade avlidit. (1 Kor. 11:29-30)

För Jesu pina,
för den törnekrona
han för de sina
bar att dem försona,
låt nåden skina,
oss i kärlek skona,
var oss en Fader!
(SvPs1986 nr 539:4)

måndag 7 november 2016

266 Vad bör vi göra för att undvika en ovärdig nattvardsgång?

Vi ska under bön till Gud pröva vårt hjärta och vårt liv efter hans ord.

Pröve människan sig själv och äte så av brödet och dricke av kalken. (1 Kor. 11:28).

Paulus förmanade: "Undersök själva om ni har tro, pröva er själva." (2 Kor. 13:5). David bad: "Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar; och se till om jag är stadd på en olycksväg och led mig på den eviga vägen." (Psalt. 139:23-24). Jesus sa att den som ville offra sin gåva på altaret och där kom ihåg att hans broder hade något otalt med honom, först skulle försona sig med sin broder. (Matt. 5:23-24)

Utrannsaka mig, min Gud,
känn mitt hjärtas tankar.
Pröva mig, o Gud, i nåd,
kom och känn min oro.
Se om vägen som jag går
bort från dig mig leder.
Led mig då, o Herre, nu
på den goda vägen.

267 Varför är denna självprövning nödvändig?

Därför att vi inte utan den rätt kan förstå vårt syndafördärv och därför inte heller ha någon rätt längtan efter Kristus.

Om vi ginge tillrätta med oss själva, skulle vi slippa bli dömda (1 Kor. 11:31)

268 När tackar vi rätt för den välsignelse som vi fått i nattvarden?

När vi har vår Frälsare i trogen åminnelse och med hjärta, mun och handling bekänner och prisar honom, som är död och uppstånden för oss.

Låt allt vad ni gör, i ord eller handling, ske i Herrens Jesu namn, och tacka Gud Fadern genom honom. (Kol. 3:17)

Efter nattvardens firande sjöng lärjungarna lovsången (Matt. 26:30)

Outsägligt rika gåva!
Gud Treenig vill vi lova:
Tack i tid och evighet
för en så stor barmhärtighet!

Lovad vare Herren från evighet till evighet! Amen.