lördag 2 september 2017

FörordNär katekesen för 100 år sedan (1919) togs bort från skolornas kristendomsundervisning, gladdes säkert många åt att slippa en massa utantillplugg. Men att den togs bort ur skolorna och dessutom alltmer försvunnit ur Svenska kyrkans konfirmandundervisning har gjort en stor del av Sveriges kristenhet dogmatiskt ryggradslös och svenska folket generellt okunnigt om kristendomens elementa.

Såväl missionsförbundare som Nils Frykman (som i motsats till P P Waldenström sa sej stämma in i varje ord i katekesen, även den längre "utvecklingen" från 1878), eller pingstvänner som Lewi Pethrus och C-G Hjelm, som trots en baptistisk dopuppfattning gillade katekesen (åtminstone "Luthers lilla"), liksom många av Svenska kyrkans bekännelsetrogna profiler, särskilt bör då nämnas kyrkoherde L M Engström i Bolstad, har vittnat om "långkatekesens" halt och katekesundervisningens ovärderliga betydelse, utan att därför göra sig till talesmän för själlöst plugg.
 
Även jag har som konfirmand (1983-84) fått lära mig katekesens huvudstycken och Luthers förklaringar till dem (att jag frivilligt lärde mig även stora delar av 1878 års katekesutveckling får väl mera ses som en kuriositet). Och om än dr Martin Luthers lilla katekes verkligen är liten både i jämförelse med hans stora katekes och 1878 års "korta" katekesutveckling (med 268 frågor och svar, som i många stackars barns ögon säkerligen ökat den i sammanhanget oskyldige dr Luthers skuldbörda), så ser jag det som ett passande firande av den lutherska reformationen att åter publicera hans lilla katekes tillsammans med 1878 års katekesutveckling i något bearbetad form, tillsammans med de bibliska exempel som prostarna Meurling och Ottander tillfogade några år senare. Kommentarsfälten under katekesutvecklingens många frågor och svar får gärna fyllas med ytterligare frågor och kommentarer.


Katekesen återger ju evangelisk-luthersk tro och lära. Men en intressant fråga i vårt ekumeniska tidevarv är i vad mån den - eller för den delen Luthers psalmer - strider mot katolsk (i betydelsen allmänkyrklig) tro och lära? Kunde kanske vara intressant att samtala om, både oss "lutheraner" emellan och med någon romersk katolik. En ännu intressantare fråga är väl i vad mån den strider mot Svenska kyrkans nuvarande kyrkolednings tro och lära? Finns det kanske en anledning till att katekesen och dess dogmatiskt genomtänkta tillägg - liksom våra bekännelseskrifter över huvud taget - kommit så i skymundan de senaste decennierna?

En intressant fråga för Svenska kyrkan, inte minst så här under reformationsjubileet, är också vad som egentligen hänt med det bekännelsearbete som katekesskrivandet för barn, ungdom och katekumener utgjorde? Har det kommit helt ur bruk sedan Bo Giertz gav ut sin katekesutveckling Grunden 1942? Har vi de facto alls en gemensam bekännelse längre? Romersk-katolska kyrkans omfångsdigra katekes är ju fortfarande flitigt läst och citerad - och uppdaterad. Här finns kanske en utmaning att ta sig an, precis som vad gäller handboken och snart även psalmboken.

Iggesund den 2 september reformationsåret 2017
Andreas Holmberg

I. Dyrka ingen utom Gud, bruka rätt hans namn och bud! 
Fira söndag, hör Guds ord! Hedra både far och mor! 
Hat och mord och otukt fly! Stjäl ej! Lögn och falskhet sky! Låt ej avund gro och gry! 

II. Vi på Gud, vår Fader, tror, som gjort allting med sitt ord,

och på Sonen, Gud och man, Präst, Profet och Konung sann, 
och på Anden god, vår tröst, som vill bo i våra bröst och oss leder med sin röst. 

III. Fader vår i himmelen, låt ditt namn bli helgat än, 

låt ditt rike komma här, ske din vilja kring vår värld, 
ge oss bröd, vår synd förlåt, hjälp i frestelsens försåt, fräls från satan, skilj oss åt. 

IV. Fader, Son och Ande god, som invid min vagga stod 

och har döpt mig till ditt namn, hjälp så jag når ända fram, 
håller pakten, går din stig fylld av kärlek innerlig fram till fröjd evinnerlig

V. Mätta mig, o Jesus kär, med din kropp som livet är, 

läk mig helt, kom till mig in med ditt blod i kalkens vin, 
till min synds förlåtelse och till din åminnelse. Dig all ära vill jag ge!

(Bertel Pederssøns katekespsalm från 1600-talet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar