lördag 2 september 2017

LILLA KATEKESEN

Första huvudstycket: Tio Guds bud

Första budet
Jag är Herren, din Gud. Du ska inte ha andra gudar jämte mig.
Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och lit till honom.

Andra budet
Du skall inte missbruka Herrens din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.
Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte använder hans namn till onda önskningar, svordom, vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkallar det i all nöd, ber, tackar och lovar.

Tredje budet
Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan håller det heligt, gärna hör och lär det.

Fjärde budet
Hedra din far och mor, för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.
Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar eller förtörnar våra föräldrar och överordnade, utan hedrar dem, tjänar dem, lyder dem, älskar dem och har dem för ögonen.

Femte budet
Du ska inte dräpa.
Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte skadar vår nästa till hans liv eller bryter mot honom, utan bistår och hjälper honom i alla faror och levnadsbehov.

Sjätte budet
Du ska inte begå äktenskapsbrott.
Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi lever rent och tuktigt i ord och gärningar, och att man och hustru älskar och ärar varandra.

Sjunde budet
Du ska inte stjäla.
Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte tar eller med falska varor och svek drar till oss vår nästas pengar eller ägodelar, utan bidrar till att vår nästas ägodelar och verksamhet förkovras och beskyddas.

Åttonde budet
Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte beljuger, förråder, baktalar eller illa beryktar vår nästa, utan urskuldar honom, tänker och talar väl om honom och tyder allt till det bästa.

Nionde budet
Du ska inte ha begärelse till din nästas hus.
Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte listigt står efter vår nästas arv eller hus, eller under sken av lag och rätt tillägnar oss det, utan hjälper honom att behålla det som tillhör honom.

Tionde budet
Du ska inte ha begärelse till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, inte heller till hans boskap, inte heller till något annat som tillhör din nästa.
Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte drar, lockar eller tubbar ifrån vår nästa hustru eller man eller anställda, utan påminner alla om att vara trogna och göra sin plikt.

Vad säger nu Gud om alla dessa bud?
Så säger han:
Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd mot tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.
Vad betyder det?
Gud hotar att straffa alla dem, som överträder dessa bud. Därför ska vi frukta för hans vrede och inte bryta mot hans bud. Men han lovar sin nåd och allt gott åt alla dem, som håller dessa bud. Därför ska vi älska honom, förtrösta på honom och gärna leva efter hans bud.


Andra huvudstycket: Trons artiklar

Första trosartikeln – om Gud Fader och skapelsen
Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens Skapare.
Vad betyder det?
Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen, och att han alltjämt uppehåller mig. Dessutom försörjer han mig varje dag rikligt med mat och kläder, hus och hem och med allt vad jag behöver till mitt livsuppehälle. Han beskyddar mig för allt farligt och bevarar mig för allt ont. Allt detta gör han endast på grund av sin faderliga godhet och barmhärtighet, utan att jag på något sätt förtjänat det. För allt detta bör jag tacka och lova, tjäna och lyda honom. Det är visst och sant.

Andra trosartikeln – om Guds Son och återlösningen
Jag tror på Jesus Kristus, Guds ende Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande och född av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begraven, nedsteg till dödsriket, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och därifrån skall komma till att döma levande och döda.
Vad betyder det?
Jag tror, att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet, och tillika sann människa, född av jungfrun Maria, är min Herre. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod, och med sin oskyldiga pina och död. Detta för att jag ska vara hans egen, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, liksom han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant.

Tredje trosartikeln – om den helige Ande och helgelsen
Jag tror på den Helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.
Vad betyder det?
Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus, utan den Helige Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. På samma sätt kallar, församlar, upplyser och helgar han hela kyrkan på jorden och bevarar den i Jesus Kristus genom den rätta tron. I denna kyrka förlåter han dagligen mig och alla troende alla synder. Han skall på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det är visst och sant.Tredje huvudstycket: Herrens bön

Fader vår, som är i himmelen.
Vad betyder det?
Gud vill härmed uppmuntra oss att tro att han är vår rätte Fader och att vi är hans rätta barn, för att vi ska be frimodigt och med fullt förtroende som goda barn till sin käre far.

Första bönen
Helgat varde ditt namn.
Vad betyder det?
Guds namn är heligt i sig självt, men vi ber i denna bön, att det ska hållas heligt också bland oss.
När sker det?
När Guds ord lärs rent och klart och när vi som Guds barn lever efter det. Hjälp oss till detta, käre himmelske Fader! Men den som lär och lever annorlunda än Guds ord lär, han vanärar Guds namn bland oss. Bevara oss från detta, himmelske Fader!

Andra bönen
Tillkomme ditt rike.
Vad betyder det?
Guds rike kommer av sig självt även utan vår bön, men vi ber i denna bön, att det ska komma också till oss.
När sker det?
Det sker, när vår himmelske Fader ger oss sin helige Ande, så att vi genom hans nåd tror hans heliga Ord och lever saligt här i tiden och sedan i evigheten.

Tredje bönen
Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vad betyder det?
Guds goda och nådiga vilja sker även utan vår bön, men vi ber i denna bön, att den ska ske också hos oss.
När sker det?
Det sker när Gud bryter ner och förhindrar varje beslut, vilja eller tanke som inte tillåter, att vi helgar hans namn eller att hans rike kommer, t.ex. djävulens, världens eller vår egen köttsliga vilja. Det sker också, när han styrker och bevarar oss i sitt ord och tron till livets slut. Detta är hans nådiga och goda vilja.

Fjärde bönen
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Vad betyder det?
Även om vi inte ber om det ger Gud dagligt bröd åt alla, också åt de onda människorna. Men vi ber i denna bön, att han skall lära oss att uppskatta vårt dagliga bröd och ta emot det med tacksamhet.
Vad menas med dagligt bröd?
Allt det, som hör till vårt livsuppehälle, t.ex. mat och dryck, kläder, hus och hem, pengar och ägodelar, god make och snälla barn, god överhet, goda samhällsförhållanden, god och tjänlig väderlek, fred och frihet, hälsa och arbetsförmåga, goda skolor, goda vänner, trogna grannar och mera sådant.

Femte bönen
Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Vad betyder det?
Vi ber i denna bön att vår himmelske Fader inte ska se på våra synder och för deras skull vägra att höra våra böner. Vi är inte värda att få något som vi ber om, och vi kan inte heller förtjäna det, men vi ber, att han ska ge oss alltsammans av nåd. För vi syndar dagligen på många sätt, och vi förtjänar inget annat än straff. Så vill också vi av hjärtat förlåta dem, som syndat mot oss, och gärna göra gott mot dem.

Sjätte bönen
Och inled oss icke i frestelse.
Vad betyder det?
Gud frestar ingen, men vi ber i denna bön att han ska beskydda och bevara oss, så att djävulen, världen och vårt eget kött inte bedrar oss och förför oss till vantro, förtvivlan eller andra svåra synder och laster, men att vi, om vi drabbas av sådana frestelser, inte låter oss övervinnas utan strider mot dem och till slut behåller segern.  

Sjunde bönen
Utan fräls oss ifrån ondo.
Vad betyder det?
Vi ber slutligen i denna bön att vår Fader i himlen ska förlossa oss från allt ont till kropp och själ, och att han till slut, när vår sista stund kommer, ska ge oss en salig hädanfärd och för sin nåds skull hämta oss från denna tåredal hem till sig i himmelen.

Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Vad betyder Amen?
Det betyder att jag ska vara säker på att vår himmelske Fader godtar dessa böner och hör dem. Ty han har själv befallt oss att be på detta sätt och lovat att höra oss. Amen, amen, det betyder: Det är sant och visst, så ska det bli!Fjärde huvudstycket: Det heliga dopets sakrament

I.
Vad är dopet?
Dopet är inte bara vanligt vatten, utan vatten som är helgat genom Guds befallning och förbundet med Guds ord.
Vilket är detta Guds ord?
Det som vår Herre Jesus Kristus säger i Matteus' sista kapitel:
Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

II.
Vilken nytta medför dopet?
Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla, som tror det, som Guds ord och löften lovar.
Vilka är dessa Guds ord och löften?
De som vår Herre Jesus Kristus säger i Markus' sista kapitel:
Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.

III.
Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan?
Det är inte vattnet i sig som gör det, utan Guds ord, som är tillsammans med vattnet, och tron, som tror på dessa Guds ord i vattnet. Ty vatten utan Guds ord är vanligt vatten och inte ett dop, men tillsammans med Guds ord är det ett dop, dvs. ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande, som Paulus säger i Titusbrevets tredje kapitel:
På grund av sin barmhärtighet frälste han oss, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, såsom vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Detta är ett ord att lita på.

IV.
Vad betyder detta dop i vatten?
Det betyder, att den gamla människan i oss ska dränkas genom daglig ånger och bättring och dödas tillsammans med alla synder och onda begärelser, och att sedan en ny människa dagligen ska uppstå och leva i rättfärdighet och helighet inför Gud för evigt.

Var står det skrivet?
Aposteln Paulus säger i Romarbrevets sjätte kapitel:
Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 


Bikten
Hur man skall lära det enkla folket att bikta

Vad är bikten?
Bikten består av två stycken, det ena, att man bekänner synden, det andra, att man får absolution eller förlåtelse av biktfadern såsom av Gud själv och inte tvivlar därpå, utan fast tror, att synderna därigenom är förlåtna inför Gud i himlen.

Vilken synd skall man då bikta?
Inför Gud skall man bekänna sig skyldig till alla synder, också sådana som vi inte vet om, såsom vi gör i bönen Fader vår. Men inför biktfadern skall vi bekänna endast de synder, som vi vet om och känner i hjärtat.

Vilka är de?
Pröva din livskallelse inför de tio buden, om du är far, mor, son, dotter, chef, anställd, om du varit olydig, otrogen, lat, häftig, otuktig, trätgirig, om du tillfogat någon smärta med ord eller gärning, om du stulit, varit försumlig, slarvat med något eller vållat skada.

Var god och lär mig ett sätt att avlägga en kort bikt!
Så skall du säga till din biktfar: "Jag ber dig att höra min bikt och för Guds skull uttala förlåtelsen till mig."
"Tala om!"
"Jag fattige syndare bekänner mig inför Gud skyldig till alla synder. Särskilt bekänner jag för dig, att jag är en anställd etc, men jag tjänar tyvärr inte min arbetsgivare troget, ty då och då har jag inte gjort vad mina chefer befallde mig, jag har gjort dem illa och kommit dem att förbanna mig, jag har varit försumlig och låtit skada ske. Jag har också i ord och gärning varit skamlös, grälat med mina kamrater, varit upprorisk mot mina chefer och förbannat dem etc. Detta allt sörjer jag över och ber om nåd, jag vill bättra mig."

Föräldrar och chefer säge så:
"Särskilt bekänner jag inför dig, att jag inte med trofasthet fostrat mitt barn, mina anställda, min hustru till Guds ära. Jag har förbannat, givit dåligt exempel med otuktiga ord och gärningar, gjort min granne skada, talat illa om honom, sålt till för högt pris, lämnat falsk och inte fullgod vara." Och vad han mera gjort emot Guds bud och sin yrkeskår etc.

Men om någon inte finner sig tyngd av sådana eller svårare synder, skall han inte sörja eller vidare söka eller hitta på sådana synder och därmed göra en plåga av bikten, utan tala om en eller två, som han vet. Sålunda: "Särskilt bekänner jag, att jag en gång förbannat, att jag en gång varit oförsynt i mitt tal, en gång försummat det och det" etc. Det vare nog därmed.

Men vet du alls ingen synd (vilket väl inte är möjligt), så säg inte heller någon särskild, utan ta förlåtelsen på den allmänna syndabekännelse, som du avlägger inför Gud hos biktfadern.

Därpå skall biktfadern säga:
"Gud vare dig nådig och stärke din tro, amen."
Säg: "Tror du också, att min förlåtelse är Guds förlåtelse?"
"Ja."
Därpå säge han: "Ske dig, som du tror. Och i kraft av vår Herres Jesu Kristi befallning förlåter jag dig dina synder i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, amen. Gå i frid."
Men dem som är hårt tryckta i sitt samvete eller är bedrövade eller anfäktade, dem skall en biktfader väl veta att trösta och egga till tro med flera språk ur Skriften. Detta skall blott vara ett vanligt sätt att bikta för det enkla folket. Femte huvudstycket: Altarets sakrament

I.
Vad är altarets sakrament?
Altarets sakrament är vår Herres Jesu Kristi sanna kropp och blod under bröd och vin, instiftat av Kristus själv, för att vi kristna skall äta och dricka det.
Var står det skrivet?
Så skriver evangelisterna Matteus, Markus och Lukas samt aposteln Paulus:
I den natt, då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: Tag och ät! Detta är min kropp, som blir utgiven för er. Gör detta till minne av mig!
På samma sätt tog han bägaren, tackade Gud och gav sina lärjungar och sade: Drick alla av den! Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker den, gör det till minne av mig.

II.
Vilken nytta medför detta ätande och drickande?
Det ger dessa ord till känna:
för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse,
nämligen att syndernas förlåtelse, liv och salighet genom dessa ord ges åt oss i detta sakrament; ty där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet.

III.
Hur kan kroppsligt ätande och drickande åstadkomma en så kraftig verkan?
Det är inte ätandet och drickandet som gör det, utan orden, som står här:
för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse.
Dessa ord tillsammans med det kroppsliga ätandet och drickandet är det avgörande i sakramentet. Den som tror på dessa ord, har det som de säger, nämligen syndernas förlåtelse.

IV.
Vem får detta sakrament värdigt?
Att fasta och på yttre sätt förbereda sig är visserligen en god yttre ordning, men värdig och väl beredd är den som tror på dessa ord:
för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse.
Men den som inte tror dessa ord utan tvivlar är ovärdig och inte beredd. Ty dessa ord "för er" förutsätter idel troende hjärtan.Hur en husfader skall lära sitt husfolk morgon-
och aftonbön samt bordsbön
Morgonbön
När du stiger upp på morgonen, skall du knäppa dina händer och säga:
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Därefter skall du knäböjande eller stående läsa trosbekännelsen och Fader vår. Om du vill, kan du ytterligare läsa denna korta bön:
Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, att du denna natt har bevarat mig för all skada och farlighet, och jag ber dig, att du denna dag ville bevara mig för synd och allt ont, så att mitt liv och mina gärningar behagar dig. Ty jag befaller mig med kropp och själ och allt i dina händer. Din helige ängel vare med mig, så att den onde fienden inte får någon makt över mig. Amen.
Så må du med glädje gå till ditt verk och kanske sjunga en psalm, t.ex. de tio budorden, eller vad din andakt inger dig.
Aftonbön
När du om aftonen går till sängs, skall du knäppa dina händer och säga:
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Därefter skall du knäböjande eller stående läsa trosbekännelsen och Fader vår. Om du vill, kan du ytterligare läsa denna korta bön:
Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, att du denna dag nådeligen har bevarat mig, och jag ber dig, att du ville förlåta mig alla mina synder, där jag gjort orätt, och denna natt nådeligen bevara mig. Ty jag befaller mig med kropp och själ och allt i dina händer. Din helige ängel vare med mig, så att den onde fienden inte får någon makt över mig. Amen.
Somna så genast med fröjd.
Bordsbön
Barnen och tjänstefolket skall med knäppta händer stilla gå fram till bordet och säga:
Allas ögon väntar efter dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du upplåter din hand och mättar allt levande med nåd.
Därefter Fader vår och följande bön:
Herre Gud, himmelske Fader, välsigna oss och dessa dina gåvor, som vi mottar av din milda godhet, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Tackbön
Efter måltiden skall de likaså stilla med knäppta händer säga:
Tacka Herren. ty han är god, och hans nåd varar evinnerligen, han, som ger mat åt allt levande, som ger föda åt djuren, åt korpens ungar, som ropar. Han har inte sin lust i hästens styrka, hans behag står inte till mannens snabbhet. Herrens behag står till dem som fruktar honom, till dem, som hoppas på hans nåd.
Därefter Fader vår och följande bön:
Vi tackar dig, Herre Gud Fader, genom Jesus Kristus, vår Herre, för alla dina välgärningar, du, som lever och regerar i evighet. Amen.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar