fredag 1 september 2017

44 Vilka kallas här våra överordnade?

Våra överordnade kallas alla de människor, som jämte våra föräldrar enligt Guds ordning har makt över oss, såsom överhet, lärare, församlingsherdar och chefer.

Anm. Enligt Guds ordning har föräldrarna fått makt över sina barn inom familjen, överheten över sina undersåtar inom staten, lärarna över sina elever inom skolan, församlingsherdarna över sin församling inom kyrkan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar