fredag 1 september 2017

45 För vilket ändamål har Gud givit våra föräldrar och överordnade makt över oss?

Gud har givit våra 1) föräldrar och 2)3)4) överordnade makt över oss, för att de, såsom Guds tjänare, ska vårda sig om oss och var och en på sitt sätt befrämja vår sanna välfärd.

1) Ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja (Ef. 6:4).

2) Varje människa ska underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. - - - Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den ska berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du ska kunna nå det goda. (Rom. 13:1,3b-4).

3) Å Kristi vägnar är vi alltså sändebud; det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: Låt försona er med Gud. (2 Kor. 5:20). Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. (1 Petr. 5:2-3).  

4) Ni herrar, ge era tjänare det som är rätt och skäligt. Ni vet ju att också ni har en herre - i himmelen. (Kol. 4:1)

1) Abraham befallde sina barn och sitt hus att hålla Herrens vägar (1 Mos. 18:19). Man bar fram barn till Jesus och han välsignade dem (Mark. 10:13-16). Elia visste att hans söner levde illa, men bestraffade dem inte på allvar (1 Sam. 3:13).

2) David (1 Kon. 15:5), Hiskia (2 Kon. 18:1-6), Josia (2 Kon. 23:1-25), m.fl. var gudfruktiga kungar. Samuel var en samvetsgrann domare (1 Sam. 12:3-4). Ahab befrämjade hedniska styggelser (1 Kon. 16:29-34). Herodes regerade med grymhet (Matt. 2:16). Samuels söner var orättfärdiga domare (1 Sam. 8:3).

3) Profeten Hesekiel skulle varna de ogudaktiga (Hes. 3:17-19). Petrus fick av Jesus uppdraget att föda och vårda hans får och lamm (Joh. 21:15-17). Israels falska profeter tillsade frid, där ingen frid var, bedrövade de rättfärdigas hjärtan och styrkte de ogudaktiga (Hes. 13:10,22). Falska lärare ska finnas, som smyger in fördärvliga partier (2 Petr. 2:1).

4) Den romerske officeren hade en tjänare som han aktade högt, och som han sökte hjälp för hos Jesus (Luk. 7:2-3). Laban lurade Jakob på den utlovade lönen (1 Mos. 31:6-7).

I Guds församling Herren Gud 
förkunnar dessa orden 
för dem som sattes på hans bud 
till domare på jorden: 
"Upp, skipa rätt för hög och låg 
med lag från domartronen, 
men väg dem väl på samma våg 
och se ej till personen!" 

"Ja, skaffa faderlösa rätt 
och ingen möda spara, 
förtrycktas börda gör mer lätt, 
oskyldiga försvara! 
Mot våld och list ett heligt skydd 
åt värnlösheten ägna 
och rätt och sanning i var bygd 
till jordens glädje hägna." 

"Ty snart ni härifrån tas bort, 
besinna väl de orden, 
ni måste dömas inom kort, 
ni domare på jorden!" 
Så talar han som skall en dag 
oss inför rätta ställa 
och efter helighetens lag 
oss alla vedergälla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar