lördag 19 augusti 2017

93 Vad är änglarna?

Änglarna är andar som Gud skapade i begynnelsen, och som fick vishet och helighet, kraft och salighet, för att de i evighet skulle lova Gud och uträtta vad han befallde.

Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som uträttar hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. (Psalt. 103:20).

Är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som ska få sin del av frälsningen? (Hebr. 1:14).

Herren sa till Job att alla Guds barn fröjdade sig då han grundade jorden. (Job 38:4,7). Jesaja hörde änglarnas lovsång i himmelen: "Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet." (Jes. 6:3). Änglarna sjöng i julnatten: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människorna ett gott behag." (Luk. 2:14). Änglar bar bud om Jesu födelse (Luk. 2:9-12) och uppståndelse (Matt. 28:1-7), förde Lasarus till Abraham (Luk. 16:22). Barnens änglar "ser alltid Faderns ansikte i himmelen" (Matt. 18:10). Herrens ängel slog Herodes, därför att han inte gav Gud äran (Apg. 12:23).

Anm. Änglar med olika namn omtalas i bibeln: Gabriel (Luk. 1:19-26), Mikael (Dan. 10:13), Kerubim (1 Mos. 3:24), Serafim (Jes. 6:2), Troner, Myndigheter, Herradömen, Väldigheter (Kol. 1:16).

Gud låter sina trogna här
allt gott av nåd erfara,
och budskap om hans kärlek bär
mångtusen änglars skara.
Så sjung av hjärtat och var glad:
Guds änglar från vår barndomsdag
oss följer och bevarar.

(SvPs 167:1)


Änglarna sjunger i himlen:
halleluja!
Glädjen blir stor när Guds Ande väcker

och styrker vår tro.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja!

(SvPs 333:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar